Stirile orei

 

Procedura de intrare in legalitate lucrari de termoizolare exterioara blocuri

In urma deciziei Primariei municipiului Galati si a Consiliului Local de a realiza intrarea in legalitate si uniformizarea fatadelor blocurilor

vezi tot articolul...
 


Contact

Arhitect Galati

Proiectare constructii:
0745 134 795
0765 492 431

Documentatii cadastrale:
0744  268 553

E-mail address:
ideal_design_team@yahoo.com
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3
mod_vvisit_counterYesterday75
mod_vvisit_counterThis week309
mod_vvisit_counterLast week447
mod_vvisit_counterThis month1203
mod_vvisit_counterLast month1490
mod_vvisit_counterAll days231501

We have: 1 guests online
Your IP: 35.172.223.30
 , 
Today: Jul 24, 2021
Proiectam impreuna viitorul! Legislatie MDRL 119/2009 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei

Ordin nr. 119/2009 din 26/02/2009

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 193 din 27/03/2009

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005

Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative,

in temeiul prevederilor art. 4 pct. II lit. a) si ale art. 12 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, cu modificarile ulterioare,

ministrul dezvoltarii regionale si locuintei emite urmatorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 825 si 825 bis in 13 septembrie 2005, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3, litera a) se abroga.

2. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) Transparenta procedurii de autorizare a executarii lucrarilor de constructii - atat la nivelul certificatului de urbanism, cat si al autorizatiei de construire/desfiintare - se realizeaza prin asigurarea caracterului public al acesteia, respectiv prin asigurarea dreptului publicului de a fi informat.

(2) In situatia in care autoritatea pentru protectia mediului competenta a stabilit necesitatea evaluarii efectelor unei investitii asupra mediului, publicul are dreptul de a se informa si de a participa efectiv si din timp la procedura de autorizare, de a se documenta si de a transmite comentarii si opinii autoritatilor administratiei publice competente, inaintea luarii unei decizii finale asupra cererii pentru emiterea autorizatiei de construire aferente investitiei.

(3) In situatia prevazuta la alin. (2), informarea si consultarea publicului se realizeaza in conformitate cu prevederile legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului."

3. La articolul 8, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(1) Pentru cresterea operativitatii in procesul autorizarii executarii lucrarilor de constructii, precum si in vederea respectarii termenului legal de emitere a autorizatiei, autoritatile administratiei publice competente iau masurile organizatorice necesare pentru simplificarea procedurii de emitere a autorizatiilor de construire, scop in care constituie in cadrul aparatului propriu structuri de specialitate avand in componenta personal cu pregatire in domeniile arhitecturii, urbanismului si constructiilor pentru gestionarea procesului de emitere a certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare, prin:

a) verificarea operativa privind respectarea structurii si a continutului documentatiilor depuse si restituirea, dupa caz, a documentatiilor necorespunzatoare (in termen de maximum 5 zile de la inregistrarea cererii);

b) analiza documentelor depuse in vederea emiterii certificatelor de urbanism, precum si stabilirea cerintelor si a conditiilor urbanistice necesare pentru elaborarea documentatiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

c) analiza documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii depuse, in vederea constatarii indeplinirii prin documentatia tehnica - D.T. a tuturor cerintelor si conditiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism, precum si a conditiilor cuprinse in avizele obtinute de solicitant;

d) redactarea si prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare.

.....................................................................................................................

(3) Institutia Arhitectului-sef reprezinta autoritatea tehnica in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului din cadrul administratiei publice locale si duce la indeplinire atributiile conferite de Lege ca sef al structurilor de specialitate organizate in cadrul acestora. Arhitectul-sef nu poate fi subordonat unui alt functionar public din cadrul aparatului propriu al consiliului judetean, respectiv al primariei, dupa caz."

4. La articolul 8, alineatele (5) si (6) se abroga.

5. La articolul 9, alineatul (1) litera b) si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"b) organizarea activitatii de autorizare in vederea satisfacerii cerintei de simplificare a accesului cetateanului la actul de autoritate al autoritatii administratiei publice prin organizarea procedurii de emitere a autorizatiilor de construire/desfiintare.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 8 alin. (1), structurile de specialitate constituite in cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene acorda asistenta tehnica de specialitate primarilor unitatilor administrativ-teritoriale care, in conditiile prevederilor art. 45 alin. (2) din Lege, nu au constituite structuri de specialitate, scop in care analizeaza documentele/documentatiile depuse pentru obtinerea certificatelor de urbanism, respectiv a autorizatiilor de construire/desfiintare, din competenta de emitere a acestora, pentru:

a) eliberarea avizului structurii de specialitate in vederea emiterii de catre primari a autorizatiilor de construire/desfiintare pentru toate categoriile de constructii, altele decat locuintele individuale si anexele gospodaresti, la cererea acestora, in conditiile prevederilor art. 45 alin. (3) si (4) din Lege;

b) emiterea autorizatiilor de construire/desfiintare de catre presedintii consiliilor judetene, pe termen limitat si la solicitarea consiliilor locale interesate, in conditiile prevederilor art. 45 alin. (31) din Lege."

6. La articolul 10 alineatul (2), literele b), d) si e) se abroga.

7. La articolul 10 alineatul (2), literele c) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"c) verificarea modului in care au fost preluate in cadrul documentatiei tehnice - D.T. conditiile din avizele si acordurile obtinute in prealabil de solicitant, inclusiv cele cuprinse in actul administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului;

.....................................................................................................................

g) emiterea de catre structurile de specialitate din cadrul consiliilor judetene a avizelor solicitate de primarii unitatilor administrativ-teritoriale in situatia inexistentei structurilor de specialitate la nivelul primariilor respective, in conditiile prevazute la art. 9 alin. (2) lit. a);".

8. La articolul 11, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

"(5) In intelesul prevederilor art. 2 alin. (1) din Lege, procedura de autorizare incepe odata cu depunerea cererii de emitere a certificatului de urbanism, cu mentiunea in clar privind scopul solicitarii actului, respectiv autorizarea executarii lucrarilor de constructii, prin care solicitantul isi anunta intentia de a obtine, ca act final, autorizatia de construire."

9. La articolul 12, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Autorizatiile de construire/desfiintare se emit in conditiile prevazute la alin. (1) pentru monumentele istorice, constructiile din zonele de protectie a monumentelor, precum si pentru constructiile din zonele construite protejate, in conformitate cu prevederile art. 10 lit. a) si b) din Lege."

10. La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Potrivit prevederilor art. 11 alin. (3) din Lege, este obligatorie emiterea autorizatiei de construire pentru lucrarile prevazute la alin. (1), daca acestea se executa la constructii monumente istorice, la constructii din zonele de protectie a monumentelor si din zonele construite protejate sau la constructiile care au valoare arhitecturala ori istorica deosebita, stabilita ca atare prin documentatiile de urbanism aprobate, carora le sunt aplicabile prevederile art. 3 lit. b) si ale art. 10 lit. a) si b) din Lege."

11. La articolul 14, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

"(4) In aplicarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. h) din Lege, lucrarile de reabilitare energetica a anvelopei - partea opaca si/sau partea vitrata - si a acoperisului cladirii sunt exceptate de la autorizare numai in situatiile in care prin aceste lucrari nu se modifica aspectul arhitectural al cladirii si daca aceste lucrari nu se executa la constructiile prevazute la alin. (2)."

12. La articolul 15, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) Pentru emiterea certificatului de urbanism, solicitantul orice persoana fizica sau juridica interesata - trebuie sa depuna la emitent o documentatie cuprinzand:

a) cererea-tip (formularul-model F.1 Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism), in conformitate cu precizarile privind completarea acesteia, cuprinzand:

1. elementele de identificare a solicitantului;

2. elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita emiterea certificatului de urbanism, respectiv localitate, numar cadastral si numar de carte funciara, in cazul in care legea nu dispune altfel;

3. elementele care definesc scopul solicitarii;

b) planuri topografice sau cadastrale cu indicarea imobilului si a vecinatatilor - teren si/sau constructii -, la scarile 1:500, 1:2.000 sau 1:10.000, dupa caz, vizate de oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial, sau extras din planul cadastral al localitatii eliberat la cerere de autoritatea administratiei publice locale, numai daca lucrarile de cadastru imobiliar edilitar au fost realizate in baza Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, in doua exemplare;

c) documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism, in copie."

13. La articolul 15, alineatul (2) se abroga.

14. La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) Documentatia pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, pe langa cererea pentru emiterea autorizatiei de construire - inclusiv anexa (se utilizeaza formularul-model F.9 Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, obtinut de la emitent) -, va contine in mod obligatoriu urmatoarele documente:

a) certificatul de urbanism, in copie;

b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, in copie legalizata, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel;

c) documentatia tehnica - D.T., in doua exemplare, dintre care un exemplar se arhiveaza la emitent si un exemplar vizat spre neschimbare se returneaza beneficiarului;

d) avizele, acordurile si actul administrativ al autoritatii pentru protectia mediului competente, solicitate prin certificatul de urbanism, in copie;

e) studiile, raportul de expertiza tehnica pentru lucrari de interventie la constructii existente si/sau raportul de audit energetic pentru lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice la cladiri, solicitate prin certificatul de urbanism, in conditiile legii, un exemplar;

f) dovada privind achitarea taxelor legale, in copie."

15. La articolul 16 alineatul (3), partea introductiva si litera a) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(3) La depunerea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se vor avea in vedere urmatoarele:

a) in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Lege, odata cu autorizatia de construire/desfiintare se solicita, de regula, si autorizarea organizarii executarii lucrarilor. In aceasta situatie, solicitantul are obligatia de a prezenta, pe langa documentatia tehnica - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de baza (D.T.A.C.), documentatia tehnica - D.T. pentru organizarea executarii lucrarilor (D.T.O.E.) - piese scrise si desenate -, intocmita in baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, impreuna cu avizele specifice aferente (aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate si altele asemenea, dupa caz), in doua exemplare;".

16. La articolul 16 alineatul (3), litera b) se abroga.

17. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 161
Documentatia tehnica - D.T.

(1) Documentatia tehnica - D.T. este, potrivit definitiei din anexa nr. 2 la Lege, documentatia tehnico-economica distincta, prin care se stabilesc principalele coordonate privind incadrarea in indicii urbanistici aprobati, amplasarea constructiilor si relatiile acestora cu vecinatatile, schemele si fluxurile functionale, compozitia spatiala, structura de rezistenta, expresia de arhitectura, dotarea si echiparea constructiilor - inclusiv solutiile de asigurare, bransare si racordare a acestora la infrastructura edilitara, dupa caz -, care sta la baza emiterii autorizatiei de construire/desfiintare.

(2) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Lege, autorizatia de construire/desfiintare se emite pentru executarea lucrarilor de baza si a celor aferente organizarii executarii lucrarilor.

(3) In functie de scopul solicitarii, documentatia tehnica - D.T. poate fi:

a) documentatie tehnica - D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E.) pentru autorizarea lucrarilor de construire, inclusiv pentru lucrarile aferente organizarii executarii lucrarilor;

b) documentatie tehnica - D.T. (D.T.A.D.+D.T.O.E.) pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare a lucrarilor/constructiilor, inclusiv pentru autorizarea lucrarilor aferente organizarii executarii lucrarilor.

Documentatia tehnica - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii va cuprinde si solutiile privind bransamentele si racordurile la utilitatile urbane necesare, care se autorizeaza impreuna cu lucrarile de baza.

(4) Documentatia tehnica - D.T., alcatuita din piese scrise si desenate si completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform anexei la formularul-tip F.9, va respecta urmatoarele conditii:

a) se elaboreaza in baza continutului-cadru prevazut in anexa nr. 1 la Lege;

b) se elaboreaza de colective tehnice de specialitate si se semneaza in conditiile prevazute la art. 9 din Lege;

c) se verifica, in conditiile legii, de verificatori de proiecte atestati.

(5) Potrivit prevederilor art. 61 alin. (1) din Lege, masurile specifice pentru protectia mediului stabilite prin actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, precum si cerintele din avizele si acordurile emise vor fi avute in vedere la elaborarea documentatiei tehnice D.T. si nu pot fi modificate prin procedura de autorizare ori prin autorizatia de construire."

18. La articolul 18 alineatul (3), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) pentru autorizatiile de construire/desfiintare, in termen de maximum 15 zile."

19. La articolul 18 dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

"(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in cazurile prevazute la art. 45 alin. (31) din Lege, structurile de specialitate din cadrul consiliilor judetene elaboreaza autorizatiile de construire/desfiintare in vederea emiterii de catre presedintii consiliilor judetene, situatie in care emiterea unui aviz nu este necesara."

20. Articolele 19 si 20 se abroga.

21. La articolul 21, titlul articolului si alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 21
Avize si acorduri ale autoritatilor centrale/serviciilor
deconcentrate

(1) Avizele/Acordurile autoritatilor centrale ori ale serviciilor deconcentrate ale acestora, dupa caz, potrivit cerintelor inscrise in certificatul de urbanism, se obtin de catre solicitant.

(2) In cazul autorizarii executarii lucrarilor pe amplasamente situate in zone in care, prin documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate, s-a instituit un anumit regim de restrictie cu privire la realizarea constructiilor, obtinerea avizelor si acordurilor din partea autoritatilor centrale competente prevazute la art. 10 din Lege care au instituit restrictiile sau, dupa caz, a serviciilor deconcentrate ale acestora este obligatorie. Documentatiile pentru obtinerea avizelor din partea autoritatilor centrale competente sau a serviciilor deconcentrate ale acestora, dupa caz, care se intocmesc corespunzator reglementarilor in vigoare specifice fiecarui domeniu, se depun la sediul autoritatilor avizatoare competente (inclusiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestora, dupa caz). Dupa avizare, documentatiile prezentate pot fi restituite sau se pastreaza in arhiva avizatorului."

22. La articolul 21, alineatul (3) literele b) si c) si alineatul (6) se abroga.

23. Articolul 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) In vederea simplificarii procedurii de autorizare se admite prezentarea unor documentatii tehnice - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (D.T.A.C., D.T.A.D.), cu continut simplificat in raport cu continutul-cadru prevazut in anexa nr. 1 la Lege. Continutul simplificat al documentatiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (D.T.A.C., D.T.A.D.) se aplica pentru urmatoarele tipuri de lucrari si/sau constructii, situate in afara zonelor cu regim special de protectie sau de restrictii de construire, inclusiv a zonelor de protectie a monumentelor istorice:

a) locuinte individuale in mediul rural, cu regim de inaltime P, P+1E, realizate din fondurile persoanelor fizice;

b) anexe gospodaresti ale locuintelor care alcatuiesc impreuna cu aceasta o unitate functionala distincta: imprejmuiri si bucatarii de vara; grajduri pentru animale mari; hambare, fanare, patule; magazii, soproane, garaje; spatii pentru activitati mestesugaresti, de prelucrare secundara a produselor agricole si silvice; fantani individuale, WC-uri uscate sau cu tanc vidanjabil, fose vidanjabile; rezervoare de combustibil lichid si gazos;

c) racorduri si bransamente la retelele de utilitati;

d) anexe ale exploatatiilor agricole: saivane, padocuri, adaposturi pentru animale, platforme de furaje, patule, imprejmuiri de pasuni, spatii de cazare temporara pe timpul campaniilor agricole;

e) constructii provizorii cu utilizare temporara: targuri, oboare, iarmaroace, circuri ambulante, constructii temporare ocazionate de diverse evenimente (culturale, aniversare, publicitare, sportive, comemorative, politice, religioase si altele asemenea), tabere de corturi si rulote.

Continutul simplificat al documentatiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor - lista pieselor scrise si desenate, strict necesare pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare - pe tipuri de constructii, este prezentat in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.

(2) Tipurilor de lucrari si/sau constructii prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile art. 77 alin. (72) din prezentele norme."

24. Articolele 23 si 24 se abroga.

25. Articolul 25 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 25
Competente de elaborare a documentatiilor tehnice - D.T.

(1) Documentatiile tehnice - D.T., precum si proiectele tehnice - P.Th., care dezvolta documentatiile tehnice - D.T. cu respectarea conditiilor impuse prin autorizatia de construire, precum si prin avizele, acordurile si actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, se elaboreaza exclusiv de proiectanti cu pregatire in domeniul arhitecturii, constructiilor si instalatiilor (arhitecti, ingineri, conductori-arhitecti, subingineri, tehnicieni), constituiti in acest scop in colective tehnice de specialitate, si se semneaza, in conditiile legii, numai de cadre tehnice cu pregatire superioara in domeniul arhitecturii si constructiilor, potrivit prevederilor art. 9 din Lege.

(2) Potrivit prevederilor art. 9 din Lege, coroborate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) lit. c) din aceeasi Lege, este interzisa semnarea proiectelor tehnice - P.Th. pentru executia lucrarilor, precum si a documentatiilor tehnice - D.T. de catre persoane care nu au absolvit - cu diploma recunoscuta de statul roman institutii de invatamant superior de specialitate in domeniul arhitecturii si constructiilor/instalatiilor ori care nu au drept de semnatura in conditiile legii, sub sanctiunea legii penale.

(3) Potrivit prevederilor legale in vigoare privind calitatea in constructii, documentatiile tehnice - D.T., precum si proiectele tehnice - P.Th., care dezvolta documentatiile tehnice - D.T. in conditiile legii, se verifica pentru cerintele de calitate de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, solicitantul avand obligatia de a face dovada efectuarii verificarii.

(4) In conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata, arhitectii si conductorii-arhitecti cu drept de semnatura sunt obligati sa aplice parafa cu numarul de ordine inscris in Tabloul National al Arhitectilor, inclusiv pe documentatiile tehnice - D.T.

(5) In conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Lege, in mod obligatoriu, fiecare plansa a documentatiei tehnice - D.T. va avea un cartus care va contine informatiile minimale necesare pentru identificarea investitorului, proiectantului si documentatiei tehnice - D.T., conform modelului cuprins in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice."

26. La articolul 31, alineatul (2) litera c) si alineatele (4) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"c) nominalizarea avizelor, acordurilor si actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, care trebuie sa insoteasca documentatia tehnica - D.T.;

.....................................................................................................................

(4) In vederea incadrarii investitiei in regulile urbanistice aprobate, la certificatul de urbanism se anexeaza un extras din plansa de reglementari a P.U.G., eliberat la cerere de autoritatea administratiei publice locale interesate, pe care emitentul are obligatia de a marca limitele edificabilului, retragerile obligatorii si alte elemente extrase din documentatiile de urbanism.

.....................................................................................................................

(7) Emitentul certificatului de urbanism are obligatia de a inscrie in rubrica rezervata scopul utilizarii actului categoria de lucrari declarata de solicitant si inscrisa in formularul F.1 Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism, in concordanta cu precizarile la acesta."

27. La articolul 31, alineatul (5) se abroga.

28. La articolul 34, alineatele (2) si (3) se abroga.

29. La articolul 35, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Valabilitatea certificatului de urbanism inceteaza daca:

a) titularul renunta la intentia de a mai construi, situatie in care are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice emitente;

b) titularul nu solicita prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism in termenul legal de 15 zile inaintea expirarii acesteia."

30. La articolul 38, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) Autorizatia de construire/desfiintare este actul final de autoritate al administratiei publice competente potrivit legii, in baza caruia se pot executa lucrari de constructii si pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor legale referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea constructiilor cu privire la construirea, respectiv desfiintarea constructiilor, inclusiv a instalatiilor aferente, precum si a amenajarilor, dupa caz."

31. La articolul 39, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) Potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) din Lege, solicitantul autorizatiei de construire/desfiintare poate fi orice persoana fizica sau juridica titular al unui drept real asupra imobilului - teren si/sau constructii -, identificat prin numar cadastral, in cazul in care legea nu dispune altfel, care atesta dreptul acestuia de a executa lucrari de constructii."

32. La articolul 40, alineatul (2) se abroga.

33. La articolul 41 alineatul (1), literele d), e), g), i) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"d) exista dovada titlului solicitantului asupra imobilului, teren si/sau constructii, precum si, dupa caz, a extrasului de plan cadastral si a extrasului de carte funciara de informare, actualizate la zi, daca legea nu dispune altfel;

e) documentatia tehnica - D.T. este completa si conforma cu prevederile anexei nr. 1 la Lege, precum si ale prezentelor norme metodologice;

.....................................................................................................................

g) exista avizele si acordurile favorabile si, dupa caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism;

.....................................................................................................................

i) se face dovada achitarii taxelor legale necesare emiterii autorizatiei de construire/desfiintare;

j) este aplicata pe piesele scrise si desenate parafa emisa de Ordinul Arhitectilor din Romania, care confirma dreptul arhitectului/conductorului arhitect, dupa caz, de a proiecta si semna documentatiile, in conditiile dispozitiilor art. 9 alin. (1) lit. a) din Lege, si arhitectul/conductorul arhitect face dovada luarii in evidenta, la filiala din care face parte, a proiectului de arhitectura din cadrul documentatiei tehnice - D.T. depuse pentru autorizare."

34. La articolul 41, alineatul (1) litera f) si alineatul (3) se abroga.

35. Articolul 42 se abroga.

36. La articolul 43, alineatul (1) litera e) si alineatul (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"e) introducerea conditiilor din avizele si acordurile favorabile obtinute, precum si, dupa caz, din studiile cerute prin certificatul de urbanism.

(3) In situatia in care documentatia prezentata este conforma exigentelor cuprinse la alin. (1), structura de specialitate a emitentului promoveaza documentatia in vederea emiterii autorizatiei de construire/desfiintare."

37. La articolul 43, alineatul (2) se abroga.

38. Articolele 44 si 45 se abroga.

39. La articolul 46, alineatul (2) litera d) si alineatul (6) se abroga.

40. La articolul 50, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) In cazul schimbarii investitorului pe parcursul executarii si inaintea finalizarii lucrarilor, potrivit prevederilor art. 7 alin. (14) din Lege, valabilitatea autorizatiei de construire/desfiintare se mentine, cu conditia respectarii in continuare a prevederilor acesteia, precum si a inscrierii in cartea funciara a modificarilor intervenite cu privire la drepturile reale imobiliare. In aceasta situatie, autorizatia impreuna cu celelalte acte - avize, acorduri, documentatii etc. -, care au stat la baza eliberarii acesteia, apartin de drept noului investitor (proprietar) prin efectul inscrierii in cartea funciara."

41. La articolul 52, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

"(6) Potrivit prevederilor art. 7 alin. (15), (151) si (153) din Lege, orice modificare adusa documentatiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii inainte de inceperea sau pe parcursul executarii lucrarilor este supusa reluarii procedurii de autorizare daca modificarile nu se incadreaza in limitele avizelor, acordurilor si actului administrativ al autoritatii pentru protectia mediului competente. Verificarea incadrarii modificarilor in limitele avizelor si acordurilor se face de catre structurile de specialitate ale autoritatilor administratiei publice competente, precum si de verificatorii de proiecte atestati in conditiile legii, cu participarea reprezentantilor institutiilor avizatoare, iar verificarea incadrarii modificarilor in limitele actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului se realizeaza de catre aceasta potrivit prevederilor legislatiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului."

42. La articolul 53, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) In temeiul prevederilor art. 7 alin. (21) din Lege, autorizatiile de construire/desfiintare impreuna cu anexele acestora, respectiv actele de respingere a cererii pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, au caracter public. In acest scop, se pun la dispozitia publicului, pe pagina de web a autoritatii administratiei publice competente, emitenta, sau prin afisare la sediul acesteia listele la zi ale actelor de autoritate emise, in vederea solicitarii si obtinerii, dupa caz, a informatiilor prevazute la art. 7 alin. (23) din Lege."

43. La articolul 53, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

"(4) In temeiul prevederilor art. 7 alin. (22) din Lege, caracterul public al autorizatiilor de construire/desfiintare prevazut la alin. (1) si (3) se asigura fara a se aduce atingere restrictiilor impuse de legislatia in vigoare privind secretul comercial si industrial, proprietatea intelectuala, protejarea interesului public si privat, garantarea si protejarea drepturilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la dreptul la viata intima, familiala si privata."

44. Dupa articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 551, cu urmatorul cuprins:

"ARTICOLUL 551
Autorizarea executarii lucrarilor aferente infrastructurii de
transport rutier de interes national

Autorizarea executarii lucrarilor de constructii aferente infrastructurii de transport rutier de interes national, prin exceptie de la prevederile art. 4 din Lege, se face de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, potrivit prevederilor art. II pct. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 228/2008 pentru modificarea si completarea unor acte normative."

45. La articolul 62, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1) In situatia in care, inainte de inceperea sau pe parcursul executarii lucrarilor de constructii, devine necesara modificarea solutiilor tehnice din proiectul autorizat, beneficiarul/investitorul/administratorul/managerul de proiect are obligatia de a nu incepe ori de a opri lucrarile, dupa caz, si de a solicita emiterea unei noi autorizatii de construire corespunzator modificarilor aduse proiectului, materializate prin documentatii - piese scrise si desenate -, cu conditia ca documentatia tehnica - D.T. astfel modificata sa se incadreze in prevederile documentatiilor de urbanism aprobate, urmand sa se aplice in mod corespunzator prevederile art. 52 alin. (6). In aceste conditii, taxa de autorizare se va regulariza dupa receptia la terminarea lucrarilor de constructii, potrivit legii."

46. La articolul 64, alineatele (3) si (4) se abroga.

47. La articolul 66, alineatul (3) se abroga.

48. La articolul 69 alineatul (4), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Potrivit dispozitiilor art. 26 alin. (6) si art. 35 alin. (3) din Lege, in corelare cu prevederile art. 28 si 29 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in domeniul disciplinei autorizarii executiei lucrarilor de constructii si al executiei acestora in baza autorizatiilor emise, la aplicarea sanctiunii contraventionale:".

49. La articolul 73, alineatele (2) si (3) se abroga.

50. La articolul 77, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Analizarea si avizarea documentatiilor necesare emiterii certificatului de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare de catre compartimentele (structurile) de specialitate ale consiliului judetean pentru primariile comunelor, oraselor si municipiilor care nu dispun de structuri (compartimente) de specialitate se fac pe baza de conventie incheiata intre primari si presedintele consiliului judetean.

(3) Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. b), e) si f) din Lege, dupa caz, pana la numirea unei persoane cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din cadrul aparatului propriu al primarilor comunelor si oraselor care inca nu au constituite structurile de specialitate potrivit prevederilor alin. (1), pe termen limitat, la solicitarea consiliilor locale interesate, certificatele de urbanism, respectiv autorizatiile de construire/desfiintare, se vor putea emite de catre presedintii consiliilor judetene, pe baza de protocol incheiat in acest scop cu consiliul local interesat."

51. La articolul 77, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (71) si (72), cu urmatorul cuprins:

"(71) Institutiile/operatorii economici abilitate/abilitati prin lege sa emita avize/acorduri in vederea autorizarii executarii lucrarilor de constructii au urmatoarele obligatii:

a) sa stabileasca lista documentelor si conditiilor specifice, precum si continutul-cadru al documentatiilor specifice, necesare pentru emiterea avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism. Lista documentelor si conditiilor specifice, precum si continutul-cadru al documentatiilor specifice necesare sunt informatii de interes public si se pun la dispozitia publicului si a autoritatilor administratiei publice competente, prin grija institutiilor avizatoare, pe pagina proprie de web si/sau prin afisare la sediul acestora;

b) sa emita avizele/acordurile in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii si documentatiei specifice complete, sub sanctiunea aplicarii prevederilor legale privind aprobarea tacita, fara alte proceduri prealabile. Cererea inregistrata si documentatia specifica anexata acesteia reprezinta acordul tacit al institutiei/operatorului economic abilitate/abilitat asupra prevederilor continute in documentatia care a stat la baza cererii pentru emiterea avizului si/sau acordului.

(72) Dupa emiterea autorizatiei de construire, documentatia tehnica - D.T. vizata spre neschimbare se dezvolta prin proiectul tehnic - P.Th. si constituie parte integranta a acestuia, respectiv a Detaliilor de executie, fiind interzisa modificarea prevederilor acesteia, sub sanctiunea nulitatii autorizatiei de construire. Investitorul impreuna cu executantul au obligatia de a executa lucrarile autorizate numai in baza proiectului tehnic - P.Th., a carui existenta pe santier este obligatorie pe toata durata executarii lucrarilor."

52. La articolul 77, alineatul (8) se abroga.

53. La capitolul VII "Formulare necesare autorizarii", urmatoarele formulare se modifica si se inlocuiesc dupa cum urmeaza:

a) Formularul F.1 "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism" se modifica si se inlocuieste cu formularul F.1 "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism", prevazut in anexa;

b) Formularul F.6.1-4 "Certificat de urbanism" se modifica si se inlocuieste cu formularul F.6 "Certificat de urbanism", prevazut in anexa;

c) Formularul F.9 "Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare" se modifica si se inlocuieste cu formularul F.9 "Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/ desfiintare", prevazut in anexa;

d) Formularul F.13.1-4 "Autorizatie de construire/desfiintare" se modifica si se inlocuieste cu formularul F.13 "Autorizatie de construire/desfiintare", prevazut in anexa.

54. La capitolul VII "Formulare necesare autorizarii", formularele F.8.1 - F.8.5 si F.12 se abroga.

55. Anexa nr. 1 "Lista actelor normative", anexa nr. 2 "Structura avizelor si/sau acordurilor legale necesare in autorizarea executarii lucrarilor de constructii" si anexa nr. 3 "Lista A - Activitati cu impact semnificativ asupra mediului, care se supun evaluarii impactului asupra mediului (EIM) si Lista B - Activitati si/sau instalatii cu potential semnificativ asupra mediului, pentru care autoritatile competente pentru protectia mediului stabilesc, cu consultarea Colectivului de analiza tehnica, daca este necesara evaluarea impactului asupra mediului" se abroga.

56. In tot cuprinsul normelor metodologice, urmatoarele sintagme si abrevieri se inlocuiesc dupa cum urmeaza:

a) termenul "proiect" din sintagmele "Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii", "Proiect de organizare a executiei lucrarilor" si "Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare" se inlocuieste cu sintagma "Documentatie tehnica - D.T.";

b) abrevierile "P.A.C.", "P.O.E." si "P.A.D." se inlocuiesc cu abrevierile "D.T.A.C", "D.T.O.E." si "D.T.A.D.";

c) sintagma "oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie" se inlocuieste cu sintagma "oficiul de cadastru si publicitate imobiliara teritorial".

Art. II. - Incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, pentru certificatele de urbanism emise anterior acestei date si in interiorul termenului de valabilitate a acestora, autoritatile administratiei publice competente vor proceda dupa cum urmeaza:

a) vor emite autorizatii de construire/desfiintare fara acord unic, numai in baza fiselor tehnice prezentate odata cu documentatiile P.A.C./P.A.D., dupa caz;

b) vor admite la autorizare documentatii - "proiecte pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii P.A.C./P.A.D./P.O.E.", elaborate in conformitate cu continutul-cadru aflat in vigoare la data elaborarii acestora.

Art. III. - Anexa face parte integranta din prezentul ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul dezvoltarii regionale si locuintei,
Vasile Blaga

Bucuresti, 26 februarie 2009.

Nr. 119.

ANEXĂ

FORMULARE

F.1
(pag. 1)

Catre

. ...........................................................

[conducatorul autoritatii administratiei publice emitente*)]

CERERE
pentru emiterea certificatului de urbanism

Subsemnatul1) .............................................................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul2) /sediul in judetul ......................................................, municipiul/orasul/comuna .............................., satul ......................., sectorul ......., cod postal ..........., str. ................ nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......., telefon/fax ..............., e-mail ..................,

in calitate de/reprezentant al ....................., CUI ..................,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, solicit emiterea certificatului de urbanism in scopul**):

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

pentru imobilul - teren si/sau constructii -, situat in judetul ............, municipiul/orasul/comuna .........................., satul ...................., sectorul ........, cod postal ..........., str. ................................ nr. .........., bl. ......., sc. ......., et. ........., ap. .........., sau identificat prin3)

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

Suprafata terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este de ........... m2.

Anexez3): ...................................................................

. ....................................................................................................................

. .................................................................................................................. .

Semnatura5)
Data ................... ........................
L.S.

___________

*) Se completeaza, dupa caz:

- presedintele consiliului judetean;

- primarul general al municipiului Bucuresti;

- primarul sectorului ..... al municipiului Bucuresti;

- primarul municipiului;

- primarul orasului;

- primarul comunei.

**) Se completeaza potrivit pct. 4 din "Precizari privind completarea formularului".

F.1
(pag. 2)

PRECIZARI
privind completarea formularului

"Cerere
pentru emiterea certificatului de urbanism"

1) Numele si prenumele solicitantului:

- persoana fizica; sau

- reprezentant al firmei (persoana juridica), cu precizarea denumirii acesteia si a calitatii solicitantului in cadrul firmei.

2) Pentru persoana fizica:

- se completeaza cu date privind domiciliul acesteia.

Pentru persoana juridica:

- se completeaza cu date privind sediul social al firmei.

3) Alte elemente de identificare:

In situatia in care amplasamentul imobilului nu este evidentiat in planurile cadastrale sau topografice ale localitatii/teritoriului administrativ (la scarile 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, dupa caz), aflate in gestiunea oficiului de cadastru si publicitate imobiliara teritorial, pentru identificarea imobilului solicitantul va putea prezenta, dupa caz, informatii privind:

- localitatea, numarul cadastral si numarul de carte funciara, in cazul in care legea nu dispune altfel; sau

- elemente de reper, general cunoscute; sau

- numarul de ordine si suprafata de teren inscrise in Registrul agricol; sau

- plan de situatie extras din cadrul unor studii si/sau planuri urbanistice elaborate anterior in zona.

4) Scopul emiterii certificatului de urbanism:

Se completeaza - obligatoriu - de catre solicitant corespunzator categoriilor prevazute la pozitiile 4.1.-4.5., inclusiv explicitarile necesare definirii scopului:

4.1. Elaborarea documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii privind:

4.1.1. Lucrari de construire - se va inscrie denumirea investitiei si se va specifica in care categorie se incadreaza, conform enumerarii de mai jos:

a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora;

b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite conform legii;

c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind cai de comunicatie, retele si dotari tehnico-edilitare, noi capacitati de producere, de transport, de distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente;

d) imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;

e) lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari;

f) lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu, necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate odata cu acestea;

g) organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote;

h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu, chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;

i) cimitire - noi si extinderi.

4.1.2. Lucrari de desfiintare - se va inscrie denumirea constructiei/amenajarii si se va specifica in care categorie se incadreaza, conform enumerarii de la pct. 4.1.1.

4.2. Operatiuni notariale privind circulatia imobiliara:

- vanzari, cumparari, concesionari, cesionari, dezmembrari, parcelari, comasari, partaje, succesiuni etc.

4.3. Adjudecarea prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice

4.4. Cereri in justitie

4.5. Alte scopuri

5) La rubrica "Semnatura" se va inscrie si in clar numele solicitantului: persoana fizica sau reprezentant al persoanei juridice.

F.6
(pag. 1)

ROMANIA

Judetul ................................................

. .......................................................

[autoritatea administratiei publice emitente*)]

Nr. ..................... din ..........................

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. .................. din ..................................
In scopul: .......................................................
.........................................................**)

Ca urmare a Cererii adresate de1) .........................................., cu domiciliul/sediul2) in judetul ............................................., municipiul/orasul/comuna .........................., satul ...................., sectorul ..........., cod postal ................, str. ........................ nr. .........., bl. ............, sc. .........., et. ........., ap. .........., telefon/fax ......................, e-mail ...................................., inregistrata la nr. ................ din ................. 20...........,

pentru imobilul - teren si/sau constructii -, situat in judetul ............, municipiul/orasul/comuna ........................., satul ....................., sectorul ......., cod postal ............., str. .............................. nr. ........, bl. ........, sc. ..........., et. ........., ap. ..........., sau identificat prin3)

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ...................................................................................................................;

in temeiul reglementarilor Documentatiei de urbanism nr. ...................../......................, faza PUG/PUZ/PUD, aprobata prin Hotararea Consiliului Judetean/Local .............................. nr. ...................../......................................,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:

1. REGIMUL JURIDIC:

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

2. REGIMUL ECONOMIC:

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

___________

1) Numele si prenumele solicitantului.

2) Adresa solicitantului.

3) Date de identificare a imobilului.

F. 6
(pag. 2)

3. REGIMUL TEHNIC:

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul declarat4) pentru/intrucat:

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

___________

4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizarii solicitantului, formulata in cerere.

+------------------------------------------------------------------------------+
|Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare |
| si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii. |
+------------------------------------------------------------------------------+

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului:

.................................................................
(autoritatea competenta pentru protectia mediului, adresa)
(Denumirea si adresa acesteia se personalizeaza prin grija
autoritatii administratiei publice emitente.)

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei 85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decida, dupa caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara dupa emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente.

In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului si al formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in acord cu rezultatele consultarii publice.

In aceste conditii:

+------------------------------------------------------------------------------+
| Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de |
| a se prezenta la autoritatea competenta pentru protectia mediului in vederea |
|evaluarii initiale a investitiei si stabilirii necesitatii evaluarii efectelor|
|acesteia asupra mediului. In urma evaluarii initiale a investitiei se va emite|
| actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului. |
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
| In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului |
| stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiei asupra mediului, |
| solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii |
| administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru |
| autorizarea executarii lucrarilor de constructii. |
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
| In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe |
| parcursul derularii procedurii de evaluare a efectelor investitiei asupra |
|mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiei, acesta |
| are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice |
| competente. |
+------------------------------------------------------------------------------+

F.6
(pag. 3)

5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE va fi insotita de urmatoarele documente:

a) certificatul de urbanism;

b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care legea nu dispune altfel (copie legalizata);

c) documentatia tehnica - D.T., dupa caz:

[ ] D.T.A.C. [ ] D.T.O.E. [ ] D.T.A.D.

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:

d.1 ) avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

[ ] alimentare cu apa [ ] gaze naturale Alte avize/acorduri:
[ ] canalizare [ ] telefonizare [ ] ...................................
[ ] alimentare cu energie electrica [ ] salubritate [ ] ...................................
[ ] alimentare cu energie termica [ ] transport urban [ ] ...................................

d.2 ) avize si acorduri privind:

[ ] securitatea la incendiu [ ] protectia civila [ ] sanatatea populatiei

d.3 ) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

[ ] ........................... [ ] ..................... [ ] .............................

d.4 ) studii de specialitate:

[ ] ........................... [ ] ..................... [ ] .............................

e) actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului;

f) dovada privind achitarea taxelor legale.

Documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie):

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de .................. luni de la data emiterii.

Conducatorul autoritatii Secretar general/Secretar,
administratiei publice emitente***), .................................
........................................ (numele, prenumele si semnatura)
(functia, numele, prenumele si semnatura)
L.S.
Arhitect-sef****),
....................................
(numele, prenumele si semnatura)

Achitat taxa de: ................. lei, conform Chitantei nr. ............... din ......................

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/prin posta la data de ............... .

F.6
(pag. 4)

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

se prelungeste valabilitatea
Certificatului de urbanism
de la data de .............. pana la data de .................

Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa obtina, in conditiile legii, un alt certificat de urbanism.

Conducatorul autoritatii Secretar general/Secretar,
administratiei publice emitente***), .....................................
......................................... (numele, prenumele si semnatura)
(functia, numele, prenumele si semnatura)
L.S.
Arhitect-sef****),
...........................................
(numele, prenumele si semnatura)

Data prelungirii valabilitatii: ..................

Achitat taxa de .................. lei, conform Chitantei nr. ............... din ..................

Transmis solicitantului la data de .................. direct/prin posta.

___________

*) Se completeaza, dupa caz:

- consiliul judetean;

- Primaria Municipiului Bucuresti;

- Primaria Sectorului ........ al Municipiului Bucuresti;

- Primaria Municipiului ....................;

- Primaria Orasului .............;

- Primaria Comunei ................;

**) Se completeaza in conformitate cu declaratia scopului inscris in cererea pentru emiterea certificatului de urbanism.

***) Se completeaza, dupa caz:

- presedintele consiliului judetean;

- primarul general al municipiului Bucuresti;

- primarul sectorului .... al municipiului Bucuresti;

- primar.

****) Se va semna, dupa caz, de catre arhitectul-sef sau "pentru arhitectul-sef" de catre persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.

F.9
(pag. 1)

Catre

. .........................................................

[conducatorul autoritatii administratiei publice emitente*)]

CERERE
pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare

Subsemnatul1) ............................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, cu domiciliul2)/sediul .................. in judetul .........................., municipiul/orasul/comuna ........................, satul ......................, sectorul ......, cod postal ....................., str. ........................ nr. ............, bl. ............, sc. ........, et. ........., ap. .........., telefon/fax .........................., e-mail ................................, in calitate de/reprezentant al ................................................, CUI ....................................,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, solicit emiterea autorizatiei de construire/desfiintare pentru imobilul - teren si/sau constructii -, situat in judetul .............................................., municipiul/orasul/comuna .........................., satul ...................., sectorul ......., cod postal ...................., str. ........................ nr. ......, bl. ......, sc. ...., et. ......, ap. ......, Cartea funciara3) .............................................................. Fisa bunului imobil ............................................................ sau nr. cadastral .............................................................,

in vederea executarii lucrarilor de4)

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ...................................................................................................................,

in valoare de5):

. .................................................................................................................. .

Documentatia tehnica - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desfiintarea constructiilor (D.T.A.D.) nr. 6) ......................... din ................................ a fost elaborata de .............................................., cu sediul in judetul .........................., municipiul/orasul/comuna .................., sectorul/satul ............................., cod postal ......................, str. ............................................ nr. ......, bl. ............., sc. ....., et. ....., ap. ........., respectiv de .............................. - arhitect/conductor arhitect cu drept de semnatura, inscris in Tabloul National al Arhitectilor cu nr. ................................................., in conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata, aflat in evidenta Filialei teritoriale .............................. a Ordinului Arhitectilor din Romania. Proiectul de arhitectura din cadrul Documentatiei tehnice - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E.) a fost luat in evidenta Filialei teritoriale ....................... a Ordinului Arhitectilor din Romania cu nr. ............ din .....................

___________

*) Se completeaza, dupa caz: - presedintele consiliului judetean;

- primarul general al municipiului Bucuresti;

- primarul sectorului ...... al municipiului Bucuresti;

- primarul municipiului ...............;

- primarul orasului ....................;

- primarul comunei .................. .

F.9
(pag. 2)

Verificarea Documentatiei tehnice - D.T., in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, a fost efectuata de7):

+--------------------------------------+---------------------------------------+
|1. Cerinta A |4. Cerinta D |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|2. Cerinta B |5. Cerinta E |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|3. Cerinta C |6. Cerinta F |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|7. Cerinta Af | |
+--------------------------------------+---------------------------------------+

Durata estimata a executarii lucrarilor solicitata este de ................. luni/zile, in baza prevederilor Documentatiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desfiintarea constructiilor (D.T.A.D.), anexata prezentei, conform graficului de executie, semnat si parafat de proiectant, anexat prezentei.

Anexez la prezenta cerere:

a) Certificatul de urbanism nr. ........../................, emis de (copie);

b) dovada titlului asupra imobilului - teren si/sau constructii -/extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi (copie legalizata);

. ....................................................................................................................

c) Documentatia tehnica - D.T.A.C./D.T.O.E./D.T.A.D., dupa caz, compusa din:

. ....................................................................................................................

. .................................................................................................... (2 exemplare).

La elaborarea Documentatiei tehnice - D.T. au fost respectate toate procedurile de notificare a autoritatii publice pentru protectia mediului prevazute de Lege, care fac obiectul evaluarii investitiei privind efectele asupra mediului;

d) avize/acorduri, studii de specialitate stabilite prin certificatul de urbanism (copie):

d.1 ) avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

............................................. ......................................................
............................................. ......................................................
............................................. ......................................................

d.2 ) avize si acorduri privind securitatea la incendiu, protectia civila, sanatatea populatiei:

. ............................................ ......................................................

. ............................................ ......................................................

d.3 ) avize/acorduri specifice ale administratiei publice centrale si/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

............................................. ......................................................
............................................. ......................................................

d.4 ) studii de specialitate (1 exemplar):

. ....................................................................................................................

. ...................................................................................................................;

d.5 ) raport de expertiza tehnica pentru lucrari de interventie la constructii existente (1 exemplar);

d.6 ) raport de audit energetic pentru lucrari de interventie in vederea cresterii performantei energetice la cladiri existente (1 exemplar);

e) actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului: (copie);

............................................ .................................................

f) dovada privind achitarea taxelor legale - documentele de plata a taxelor legale in vederea autorizarii (copie);

............................................ .................................................

g) anexa la "Cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare", completata cu toate elementele necesare descrierii lucrarilor pentru care se solicita autorizatia (2 exemplare).

+------------------------------------------------------------------------------+
| Declar pe propria raspundere ca datele mentionate in prezenta cerere sunt |
| exacte si ma angajez sa respect, cunoscand prevederile Codului penal privind |
|infractiunea de fals in declaratii, autorizatia de construire si documentatia |
| aferenta, vizata spre neschimbare. |
+------------------------------------------------------------------------------+

Semnatura
...................
L.S.

Data .................

F.9
(pag. 3)

ANEXĂ
la Cererea pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare

Capitolul 1 - Tipuri de lucrari

In conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 50/19911):

[ ] a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 11 din Legea nr. 50/1991;

[ ] b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, stabilite potrivit legii;

[ ] c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare privind caile de comunicatie de orice fel, drumurile forestiere, lucrarile de arta, retelele si dotarile tehnico-edilitare, lucrarile hidrotehnice, amenajarile de albii, lucrarile de imbunatatiri funciare, lucrarile de instalatii de infrastructura, lucrarile pentru noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si retehnologizare a celor existente;

[ ] d) imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;

[ ] e) lucrari de foraje si excavari necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice si a prospectiunilor geologice, proiectarea si deschiderea exploatarilor de cariere si balastiere, a sondelor de gaze si petrol, precum si a altor exploatari de suprafata sau subterane;

[ ] f) lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu, necesare in vederea organizarii executarii lucrarilor, in conditiile prevazute la art. 7 alin. (11) din Legea nr. 50/1991;

[ ] g) organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote;

[ ] h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu, chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;

[ ] i) cimitire - noi si extinderi.

[ ] j) lucrari de desfiintare a constructiilor prevazute la lit. a)-h).

Capitolul 2 - Categorii de constructii1):

[ ] constructii de locuinte
[ ] constructii pentru institutii publice si servicii:
[ ] pentru sanatate
[ ] pentru asistenta sociala
[ ] pentru invatamant
[ ] pentru cultura
[ ] pentru turism
[ ] pentru culte
[ ] pentru administratie si finante
[ ] pentru comert
[ ] pentru servicii
[ ] pentru sport
[ ] pentru recreere
[ ] constructii agricole si zootehnice
[ ] constructii industriale
[ ] constructii pentru depozitare
[ ] constructii pentru transporturi
[ ] constructii pentru telecomunicatii
[ ] constructii energetice
[ ] constructii hidrotehnice
[ ] constructii pentru imbunatatiri funciare
[ ] constructii tehnico-edilitare
[ ] constructii pentru pompieri
[ ] constructii cu caracter special
[ ] constructii cu functiuni comasate
[ ] retele edilitare:
[ ] apa
[ ] canalizare
[ ] energie electrica
[ ] termice
[ ] gaze
[ ] telecomunicatii
[ ] amenajari exterioare:
[ ] amenajarea si consolidarea terenului
[ ] strazi, alei, platforme, parcaje, garaje
[ ] spatii libere si mobilier exterior
[ ] spatii verzi, imprejmuiri
[ ] constructii cu caracter provizoriu.

___________

1) Se introduce "X" in caseta.

F.9
(pag. 4)

Capitolul 3 - Date caracteristice privind amplasamentele si constructiile

a) Suprafata terenului ................ m2

b) Situarea terenului fata de strazile adiacente ............................

c) Procentul de ocupare a terenului - POT2): existent ............% propus .............%

d) Coeficientul de utilizare a terenului - CUT: existent .................... propus .............

e) Alinierea constructiilor:

 Corpul de cladire cel mai avansat fata de limita proprietatii la strada se afla la ............. m.

 Distantele minime ale constructiilor fata de vecinatati sunt:

de ............. m fata de limita de proprietate din .......................;

de ............. m fata de limita de proprietate din .......................;

de ............. m fata de limita de proprietate din ...................... .

f) Numarul de corpuri de cladiri ............., din care: existente ......... desfiintate ............... mentinute ............. propuse .................. rezultate .............

g) Suprafete3):

(m2)
+----------------------+----------+-----------+---------------+--------------------+
| Constructii |Suprafata | Suprafata |Suprafata utila|Suprafata locuibila/|
| |construita|desfasurata| | nr. camere |
+----------------------+----------+-----------+---------------+--------------------+
| existente, din care:| | | | / |
+----------------------+----------+-----------+---------------+--------------------+
| - desfiintate | | | | / |
+----------------------+----------+-----------+---------------+--------------------+
| - mentinute | | | | / |
+----------------------+----------+-----------+---------------+--------------------+
| propuse | | | | / |
+----------------------+----------+-----------+---------------+--------------------+
| TOTAL*) | | | | / |
+----------------------+----------+-----------+---------------+--------------------+

*) Totalul rezulta prin insumarea suprafetelor inscrise la rubricile "mentinute" si "propuse".

h) Inaltimea constructiilor propuse (in m):

CORP ........ CORP ......... CORP ........ CORP ..........
+----------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+
|Inaltimea la cornisa sau streasina| | | | |
+----------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+
|Inaltimea maxima a constructiilor | | | | |
+----------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+

i) Numarul de niveluri:

CORP ........ CORP ......... CORP ........ CORP ..........
+----------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+
|Existente | | | | |
+----------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+
|Propuse | | | | |
+----------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+

j) Caracteristici constructive si aspect exterior:

CORP ........ CORP ......... CORP ........ CORP ..........
+----------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+
|Sistem constructiv | | | | |
+----------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+
|Fundatii | | | | |
+----------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+
|Acoperis (sarpanta/terasa) | | | | |
+----------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+
|Sistem de incalzire | | | | |
+----------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+
|Invelitoare (material/culoare) | | | | |
+----------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+
|Finisaj exterior | | | | |
|(material/culoare) | | | | |
+----------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+
|Tamplarie exterior | | | | |
|(material/culoare) | | | | |
+----------------------------------+-------------+--------------+-------------+-------------+

k) Capacitati functionale ale constructiilor proiectate:

 Constructii de locuinte1)

[ ] principale (permanente) [ ] sezoniere (de vacanta) [ ] pentru inchiriere [ ] sociale
[ ] de serviciu [ ] de necesitate [ ] de interventie [ ] de protocol

Numar de apartamente propuse ...., din care cu: 1 cam.... 2 cam. .... 3 cam. .... 4 cam. .... 5 cam. ....

___________

2) Conform Hotararii Guvernului nr. 525/1996.

3) Documentul national de referinta este STAS 4908-85.

F.9

(pag. 5)

 Constructii pentru institutii publice1)

[ ] sanatate nr. de paturi ................... nr. de consultatii ............ nr. de proceduri ........
[ ] invatamant nr. de sali de clasa ............ nr. de locuri ................. nr. de grupe ............
[ ] cultura nr. de locuri ............
[ ] hoteliere nr. de camere ............ nr. de locuri .................
[ ] culte nr. de locuri ............
[ ] administrative si financiare nr. de personal ............

 Constructii pentru comert, alimentatie publica si servicii1)

[ ] comert nr. de personal ................
[ ] alimentatie publica nr. de locuri .................. nr. de personal ............
[ ] servicii nr. de personal ................

 Constructii pentru sport, recreere1)

[ ] sport nr. de locuri ............
[ ] recreere nr. de locuri ............

 Constructii pentru activitati productive1)

[ ] productie nr. de personal .............
[ ] depozitare nr. de personal ............

 Alte caracteristici ale capacitatilor functionale pentru constructii propuse, necuprinse in categoriile de mai sus:

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

l) Asigurarea utilitatilor urbane1)

[ ] apa [ ] canalizare [ ] energie electrica [ ] energie termica
[ ] gaze naturale [ ] telefonie [ ] salubritate [ ] transport urban
Alte utilitati: [ ] [ ]

m) Garaje si parcaje1)

[ ] garaje nr. de locuri ............ Suprafata construita desfasurata ............ m2
[ ] parcaje nr. de locuri ............ Suprafata construita desfasurata ............ m2

n) Drumuri, alei, platforme: suprafata carosabil ............ m2; suprafata pietonala ............ m2

o) Spatii verzi1)

[ ] arbori taiati numar ............ [ ] arbori mentinuti numar ............
[ ] arbori plantati numar ............ [ ] spatii verzi suprafata ............ m2

p) Modul de evacuare a deseurilor

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

r) Masuri de securitate la incendiu si protectie civila

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

s) Masuri de protectie a mediului

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

t) Alte caracteristici specifice

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

Intocmit4)
L.S.

Data ....................

___________

4) Anexa se intocmeste de catre un proiectant autorizat (persoana fizica sau juridica); se precizeaza datele de identificare, dupa caz:

- numele si prenumele persoanei care o intocmeste si se aplica parafa - dupa caz;

- numele firmei, numele si prenumele reprezentantului si se aplica stampila.

F.9
(pag. 6)

PRECIZARI
privind completarea formularului

"Cerere
pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare"

1) Numele si prenumele solicitantului:

- persoana fizica; sau

- reprezentant al firmei (persoana juridica), cu precizarea denumirii acesteia, precum si a calitatii solicitantului in cadrul firmei.

2) Pentru persoana fizica se completeaza cu date privind domiciliul acesteia.

Pentru persoana juridica se completeaza cu date privind sediul social al firmei.

3) Se completeaza cu date extrase din Cartea funciara sau din Fisa bunului imobil, dupa caz.

4) Se inscriu: denumirea lucrarii, capacitatea si categoria lucrarilor, precum si oricare alte elemente principale care definesc toate lucrarile prevazute a fi autorizate.

5) Valoarea lucrarilor se declara de catre solicitant si se stabileste, dupa caz, in functie de:

- suprafata construita desfasurata a constructiilor; ori

- valoarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente din devizul general al investitiei.

6) Se completeaza cu numarul proiectului, data elaborarii, precum si cu datele de identificare a proiectantului.

7) Se completeaza cu numele si prenumele verificatorului si domeniul de verificare, precum si numarul certificatului de verificator.

*
* *

NOTA:

- Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora este cea evidentiata la cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza, subcap. 4.1. - Constructii si instalatii, in conformitate cu Structura devizului general, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008 pentru aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, coroborata cu prevederile pct. 138 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier va avea ca baza de calcul cap. 5 - Alte cheltuieli, subcap. 5.1 - Organizare de santier, pct. 5.1.1. Lucrari de constructii, in conformitate cu Structura devizului general aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 28/2008.

- Taxele pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare se stabilesc de catre personalul de specialitate din cadrul administratiei publice emitente, pe baza reglementarilor legale in vigoare, si se comunica solicitantului la prezentarea acestuia in vederea depunerii cererii de autorizare.

Solicitantul are obligatia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizatiei documentele de plata a taxelor, comunicate anterior de emitent.

- Dovada achitarii taxelor se face prin prezentarea, in copie, a documentelor de plata - care se inregistreaza si in formular la pozitia 7.

F.1 3
(pag. 1)

ROMANIA

Judetul ..............................

. ...............................................

[autoritatea administratiei publice emitente *)]

Nr. ............ din ...................

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
Nr. ............ din ...................

Ca urmare a cererii adresate de1) ........................................... ..............................................................................., cu domiciliul2)/sediul in judetul ............................ municipiul/orasul/comuna ............................................, satul ...................., sectorul ............, cod postal ................., str. ........................................... nr. ........., bl. ..........., sc. ....., et. ......, ap. ........, telefon/fax .............................., e-mail ......................................., inregistrata la nr. ............ din ............ 20 ......,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE AUTORIZEAZA
executarea lucrarilor de construire/desfiintare pentru:

3) ..................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

. ....................................................................................................................

- pe imobilul - teren si/sau constructii -, situat in judetul .............., municipiul/orasul/comuna ..................., satul ..........................., sectorul ........., cod postal .............., str. ............................ nr. ........, bl. ......, sc. ........., et. ......, ap. ......, Cartea funciara4)/ ............................................................. Fisa bunului imobil ............................................................ sau nr. cadastral .............................................................,

- lucrari in valoare5) de ..............

F.1 3
(pag. 2)

- in baza documentatiei tehnice - D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desfiintarea constructiilor (D.T.A.D.) nr. 6) ............................................... din ................, a fost elaborata de ....................................., cu sediul in judetul ................................., municipiul/orasul/comuna ......................................, sectorul/satul ........................, cod postal ....................., str. ........................... nr. ........, bl. .........., sc. .........., et. ........, ap. ........., respectiv de ......................... - arhitect/conductor arhitect cu drept de semnatura, inscris in Tabloul National al Arhitectilor cu nr. ............, in conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata, aflat in evidenta Filialei teritoriale ............... a Ordinului Arhitectilor din Romania.

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI:

A. Documentatia tehnica - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T.A.D.) - vizata spre neschimbare -, impreuna cu toate avizele si acordurile obtinute, precum si actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, face parte integranta din prezenta autorizatie.

+------------------------------------------------------------------------------+
| Nerespectarea intocmai a documentatiei - D.T. vizata spre neschimbare |
| (inclusiv a avizelor si acordurilor obtinute) constituie infractiune sau |
| contraventie, dupa caz, in temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv |
| ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii |
| lucrarilor de constructii, republicata. |
+------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+
| In conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15)-(151) din Legea nr. |
| 50/1991 si cu respectarea legislatiei pentru aplicarea Directivei |
| Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor |
| anumitor proiecte publice si private asupra mediului, in situatia in care |
| in timpul executarii lucrarilor si numai in perioada de valabilitate a |
| autorizatiei de construire survin modificari de tema privind lucrarile de |
| constructii autorizate, care conduc la necesitatea modificarii acestora, |
| titularul are obligatia de a solicita o noua autorizatie de construire. |
+------------------------------------------------------------------------------+

B. Titularul autorizatiei este obligat:

1. sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.17) la autoritatea administratiei publice locale emitenta a autorizatiei;

2. sa anunte data inceperii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.18) la inspectoratul in constructii al judetului/municipiului Bucuresti, impreuna cu dovada achitarii cotei legale de 0,1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

3. sa anunte data finalizarii lucrarilor autorizate, prin trimiterea instiintarii conform formularului anexat autorizatiei (formularul-model F.19) la inspectoratul in constructii al judetului/municipiului Bucuresti, odata cu convocarea comisiei de receptie;

4. sa pastreze pe santier - in perfecta stare - autorizatia de construire si documentatia tehnica - D.T. (D.T.A.C.+D.T.O.E./D.T.A.D.) vizata spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toata durata executarii lucrarilor;

5. in cazul in care, pe parcursul executarii lucrarilor, se descopera vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundatii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), sa sisteze executarea lucrarilor, sa ia masuri de paza si de protectie si sa anunte imediat emitentul autorizatiei, precum si directia judeteana pentru cultura, culte si patrimoniu;

6. sa respecte conditiile impuse de utilizarea si protejarea domeniului public, precum si de protectie a mediului, potrivit normelor generale si locale;

7. sa transporte la ......................................................... (se completeaza de catre emitent) materialele care nu se pot recupera sau valorifica, ramase in urma executarii lucrarilor de constructii;

8. sa desfiinteze constructiile provizorii de santier in termen de .......... zile de la terminarea efectiva a lucrarilor;

9. la inceperea executiei lucrarilor, sa monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investitiei" (vezi anexa nr. 8 la normele metodologice);

10. la finalizarea executiei lucrarilor, sa monteze "Placuta de identificare a investitiei";

11. in situatia nefinalizarii lucrarilor in termenul prevazut de autorizatie, sa solicite prelungirea valabilitatii acesteia, cu cel putin 15 zile inaintea termenului de expirare a valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor);

12. sa prezinte "Certificatul de performanta energetica a cladirii" la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor;

13. sa solicite "Autorizatia de securitate la incendiu" dupa efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor sau inainte de punerea in functiune a cladirilor pentru care s-a obtinut "Avizul de securitate la incendiu";

14. sa regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum si celelalte obligatii de plata ce ii revin, potrivit legii, ca urmare a realizarii investitiei;

15. sa declare constructiile proprietate particulara realizate, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora, dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de valabilitate a autorizatiei de construire/desfiintare (inclusiv durata de executie a lucrarilor).

F.1 3
(pag. 1)

C. Durata de executie a lucrarilor este de ............ luni/zile, calculata de la data inceperii efective a lucrarilor (anuntata in prealabil), situatie in care perioada de valabilitate a autorizatiei se extinde pe intreaga durata de executie a lucrarilor autorizate.

D. Termenul de valabilitate a autorizatiei este de ............... luni/zile de la data emiterii, interval de timp in care trebuie incepute lucrarile de executie autorizate.

Conducatorul autoritatii Secretar general/Secretar,
administratiei publice emitente**), .................................
........................................ (numele, prenumele si semnatura)
(functia, numele, prenumele si semnatura)
L.S. Arhitect-sef ***),
.................................
(numele, prenumele si semnatura)

Taxa de autorizare in valoare de .................... lei a fost achitata conform Chitantei nr. ................ din ............ .

Prezenta autorizatie a fost transmisa solicitantului direct/prin posta la data de ................., insotita de ......... (............) exemplar(e) din documentatia tehnica, impreuna cu avizele si acordurile obtinute, vizate spre neschimbare.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

se prelungeste valabilitatea
Autorizatiei de construire/desfiintare
de la data de ............ pana la data de ........................

Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmand sa obtina, in conditiile legii, o alta autorizatie de construire/desfiintare.

Conducatorul autoritatii Secretar general/Secretar,
administratiei publice emitente**), .................................
........................................ (numele, prenumele si semnatura)
(functia, numele, prenumele si semnatura)
L.S. Arhitect-sef***),
.................................
(numele, prenumele si semnatura)

Data prelungirii valabilitatii .....................

Achitat taxa de .................... lei, conform Chitantei nr. ............. din ...................... .

Transmis solicitantului la data de ....................... direct/prin posta.

___________

1) Numele si prenumele solicitantului.

2) Adresa solicitantului.

3) Denumirea lucrarii, descrierea concisa a lucrarilor autorizate, precum si alte date extrase din P.A.C./P.A.D.

4) Se completeaza cu datele extrase din Cartea funciara sau din Fisa bunului imobil, dupa caz.

5) Valoarea lucrarilor, declarata de solicitant, inscrisa in cererea de autorizare, calculata in functie de suprafata construita desfasurata a constructiilor, ori valoarea lucrarilor de constructii si instalatii aferente din devizul general al investitiei.

6) Se completeaza cu nr. proiectului si data elaborarii.

*) Se completeaza, dupa caz: - consiliului judetean;

- Primaria Municipiului Bucuresti;

- Primaria Sectorului ......... al Municipiului Bucuresti;

- Primaria Municipiului ..............;

- Primaria Orasului ...............;

- Primaria Comunei ...................... .

**) Se completeaza, dupa caz:

- presedintele consiliului judetean;

- primarul general al municipiului Bucuresti;

- primarul sectorului ........ al municipiului Bucuresti;

- primar.

***) Se va semna, dupa caz, de catre arhitectul-sef sau, "pentru arhitectul-sef", de catre persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului.

trafic ranking

 

Linkuri parteneri: Tencuiala mecanizata |