Stirile orei

 

Procedura de intrare in legalitate lucrari de termoizolare exterioara blocuri

In urma deciziei Primariei municipiului Galati si a Consiliului Local de a realiza intrarea in legalitate si uniformizarea fatadelor blocurilor

vezi tot articolul...
 


Contact

Arhitect Galati

Proiectare constructii:
0745 134 795
0765 492 431

Documentatii cadastrale:
0744  268 553

E-mail address:
ideal_design_team@yahoo.com
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday12
mod_vvisit_counterYesterday75
mod_vvisit_counterThis week318
mod_vvisit_counterLast week447
mod_vvisit_counterThis month1212
mod_vvisit_counterLast month1490
mod_vvisit_counterAll days231510

We have: 6 guests online
Your IP: 35.172.223.30
 , 
Today: Jul 24, 2021
Proiectam impreuna viitorul! Legislatie Legea 50 din 1991 modificată cu legea 453-2001 Lege privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Legea 50 din 1991 modificată cu legea 453-2001

"Lege privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii"

CAPITOLUL I

"Autorizarea executarii lucrarilor de constructii "

Art. 1. - (1) Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare. Autorizatia de construire sau de desfiintare se emite la solicitarea detinatorului titlului de proprietate asupra unui imobil - teren si/sau constructii - ori a altui act care confera dreptul de construire sau de desfiintare, in conditiile prezentei legi.

(2) Constructiile civile, industriale, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, emisa in conditiile prezentei legi, si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor."

Art. 2. - (1) Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.

(2) Autorizatia de construire se emite in temeiul si cu respectarea prevederilor documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, avizate si aprobate potrivit legii.

(3) Autorizatiile de construire pentru retele magistrale, cai de comunicatie, amenajari pentru imbunatatiri funciare, retele de telecomunicatii ori alte lucrari de infrastructura, care se executa in extravilanul localitatilor, se emit cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului, avizate si aprobate potrivit legii.

(4) Prin exceptare de la prevederile alin. (2) se pot emite autorizatii de construire si fara documentatii de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobate, pentru:

a) lucrari de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare si de conservare a cladirilor de orice fel, cu conditia mentinerii aceleiasi functiuni, a suprafetei construite la sol si a volumetriei acestora;

b) lucrari de reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare si altele asemenea, fara modificarea traseului si, dupa caz, a functionalitatii acestora;

c) lucrari de reparare privind imprejmuiri, mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri si gradini publice, piete pietonale si celelalte lucrari de amenajare a spatiilor publice;

d) lucrari de cercetare si de prospectare a terenurilor - foraje si excavari -, necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, exploatarilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari;

e) organizarea de tabere de corturi."

Art. 3. - Autorizatia de construire se elibereaza pentru:

a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia celor prevazute la art. 8 lit. f);

b) lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protectie, stabilite potrivit legii;

c) lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si reabilitare, privind cai de comunicatie, retele si dotari tehnico-edilitare, noi capacitati de producere, de transport, de distributie a energiei electrice si/sau termice, precum si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente;

d) imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari de amenajare a spatiilor publice;

e) lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice, prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol, precum si alte exploatari;

f) lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii executiei lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate o data cu acestea;

g) organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;

h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;

i) cimitire - noi si extinderi.

Art. 4. - (1) Autorizatiile de construire se emit de presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari, dupa cum urmeaza:

a) de presedintii consiliilor judetene, cu avizul primarilor, pentru: 1. investitiile care se aproba de Guvern;

2. investitiile care se realizeaza in extravilanul comunelor, inclusiv anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole;

3. investitiile care se amplaseaza pe terenuri care depasesc limita a doua sau mai multor unitati administrativ-teritoriale;

b) de primarii municipiilor sau oraselor, pentru constructiile si lucrarile de orice fel din intravilanul si din extravilanul acestora, cu exceptia celor prevazute la lit. a);

c) de primarul general al municipiului Bucuresti, pentru toate constructiile si lucrarile din intravilan si din teritoriul administrativ al municipiului Bucuresti, prevazute la lit. a) si b), precum si de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru toate categoriile de constructii si amenajari urbanistice din cadrul sectoarelor, stabilite de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, la propunerea consiliilor locale ale sectoarelor;

d) de primarii comunelor, cu avizul structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judetene, pentru constructiile si lucrarile care se executa in intravilanul localitatilor, cu exceptia celor prevazute la lit. a)."

Art. 41. - (1) In vederea simplificarii procedurii de autorizare emitentul autorizatiei are obligatia sa organizeze structuri de specialitate in vederea emiterii acordului unic, respectiv a obtinerii, in numele solicitantului, a avizelor legale necesare in vederea autorizarii, pentru:

a) racordarea la retelele de utilitati;

b) influentele lor asupra retelelor de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament;

c) racordarea la reteaua cailor de comunicatii;

d) prevenirea si stingerea incendiilor, apararea civila, precum si protectia mediului si a sanatatii populatiei;

e) satisfacerea exigentelor specifice zonelor speciale sau protejate.

(2) Pentru asigurarea functionarii structurilor de specialitate consiliile judetene si locale vor stabili taxe speciale pe tipuri de lucrari, in conditiile legii.

Art. 5. - (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile prevazute la art. 4, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.

(2) Certificatul de urbanism se emite de autoritatile prevazute la art. 4, abilitate sa autorizeze lucrarile de constructii, si se elibereaza solicitantului in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

(3) Certificatul de urbanism se semneaza de catre presedintele consiliului judetean sau de primar, dupa caz, de secretar si de arhitectul-sef sau de catre persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritatii administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.

(4) In vederea eliberarii certificatului de urbanism solicitantul - orice persoana fizica sau juridica interesata - se va adresa autoritatilor prevazute la art. 4 cu o cerere care va cuprinde atat elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism, cat si elementele care definesc scopul solicitarii.

(5) Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

(6) Certificatul de urbanism se emite si in vederea concesionarii de terenuri, a adjudecarii prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice in faza de studiu de fezabilitate, precum si pentru cereri in justitie si operatiuni notariale privind circulatia imobiliara.

"Art. 6. - (1) Autorizatia de construire se emite in cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, pe baza documentatiei depuse la autoritatile prevazute la art. 4, care va cuprinde:

a) certificatul de urbanism;

b) dovada titlului asupra terenului si/sau constructiilor;

c) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii;

d) avizele si acordurile legale necesare, stabilite prin certificatul de urbanism;

e) dovada privind achitarea taxelor legale.

(2) Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii este extras din proiectul tehnic si se elaboreaza in conformitate cu continutul-cadru prevazut in anexa nr. 1, in concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta, si se intocmeste, se semneaza si se verifica, potrivit legii.

(3) In situatia depunerii unei documentatii tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului in termen de 5 zile de la data inregistrarii, cu mentionarea in scris a elementelor necesare in vederea completarii acesteia.

(4) Executarea lucrarilor de constructii se poate face numai pe baza proiectului tehnic si a detaliilor de executie.

(5) Autoritatea emitenta a autorizatiei de construire stabileste o perioada de valabilitate de cel mult 12 luni de la data emiterii, interval in care solicitantul este obligat sa inceapa lucrarile. In aceasta situatie valabilitatea autorizatiei se extinde pe toata durata de executie a lucrarilor prevazute prin autorizatie, in conformitate cu proiectul tehnic. In cazul in care lucrarile de constructii nu au fost incepute ori nu au fost executate integral la termenul stabilit, investitorul poate solicita autoritatii emitente prelungirea valabilitatii autorizatiei cu cel putin 15 zile inaintea expirarii acesteia. Prelungirea valabilitatii autorizatiei se poate acorda o singura data si pentru o perioada nu mai mare de 12 luni.

(6) Neinceperea lucrarilor ori nefinalizarea acestora in termenele stabilite conduce la pierderea valabilitatii autorizatiei, fiind necesara emiterea unei noi autorizatii de construire. In situatia in care caracteristicile nu se schimba fata de autorizatia initiala, se va putea emite o noua autorizatie de construire, fara a fi necesar un nou certificat de urbanism.

(7) Investitorul are obligatia sa instiinteze autoritatea emitenta a autorizatiei de construire, precum si inspectoratul teritorial in constructii asupra datei la care vor incepe lucrarile autorizate. In caz contrar, daca constatarea faptei de incepere a lucrarilor fara instiintare s-a facut in termenul de valabilitate a autorizatiei, data inceperii lucrarilor se considera ca fiind ziua urmatoare datei de emitere a autorizatiei.

(8) O data cu depunerea cererii de emitere a autorizatiei de construire solicitantul are obligatia sa prezinte o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca imobilul - teren si/sau constructii - nu face obiectul unui litigiu aflat pe rolul unei instante judecatoresti. In caz contrar documentatia se restituie solicitantului, care o va depune spre autorizare numai dupa solutionarea definitiva in instanta a litigiului.

(9) In conditiile prezentei legi nu se emit autorizatii provizorii.

(10) Autorizatiile de construire/desfiintare se emit numai pe baza unei documentatii complete, in conformitate cu continutul-cadru prevazut in anexa nr. 1, cu exceptia situatiilor prevazute la alin. 13.

(11) Autorizatia de construire se semneaza de presedintele consiliului judetean sau de primar, dupa caz, de secretar si de arhitectul-sef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritatii administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii autorizatiilor revenind semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.

(12) Valabilitatea autorizatiei se mentine in cazul schimbarii investitorului, inaintea finalizarii lucrarilor, cu conditia respectarii prevederilor acesteia si a transcrierii actelor care confera dreptul de construire.

(13) Autorizatia de construire pentru lucrarile de interventie de prima necesitate in cazuri de avarii, accidente tehnice, calamitati ori alte evenimente cu caracter exceptional, inclusiv la constructiile prevazute la art. 3 lit. b), se emite imediat de catre autoritatea administratiei publice abilitata, conform legii, urmand ca documentatia legala necesara sa fie definitivata pe parcursul sau la incheierea executarii lucrarilor, cu respectarea avizelor legale.

(14) Primariile pot dezafecta constructiile, proprietate a unitatii administrativ-teritoriale, aflate in stare avansata de degradare si care pun in pericol siguranta publica, cu exceptia constructiilor monument istoric, pe baza de autorizatie de desfiintare emisa in conditiile alin. (13), cu obligatia de a se intocmi documentatii specifice in conformitate cu prevederile cuprinse in anexa nr. 1.

(15) Taxa de autorizare se calculeaza potrivit legii, pe baza declaratiei solicitantului si in conformitate cu prevederile proiectului tehnic prezentat pentru autorizare, dupa caz, in functie de suprafata desfasurata a constructiilor cu destinatia de locuinta si a anexelor gospodaresti ori pe baza devizului general al investitiei.

(16) Taxa pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire se calculeaza la 30% din valoarea initiala a taxei de autorizare.

(17) Institutiile abilitate prin lege sa emita avize si acorduri in vederea autorizarii lucrarilor de constructii, altele decat cele prevazute la art. 41 alin. (1), au obligatia emiterii acestora in termen de maximum 15 zile de la data inregistrarii cererii/documentatiei, dupa caz, direct structurilor organizate de consiliile judetene si locale sau, dupa caz, solicitantului.

Art. 61. - (1) Demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea - partiala sau totala - a constructiilor si instalatiilor aferente, precum si a oricaror amenajari se face numai pe baza autorizatiei de desfiintare obtinute in prealabil de la autoritatile prevazute la art. 4.

(2) Autorizatia de desfiintare se emite in aceleasi conditii ca si autorizatia de construire, in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii, cu exceptiile prevazute la art. 8.

Art. 62. - (1) Proiectele pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si proiectele tehnice pe baza carora se intocmesc acestea se elaboreaza de colective tehnice de specialitate, se insusesc si se semneaza de cadre tehnice cu pregatire superioara numai in domeniul arhitecturii si constructiilor, astfel:

a) de arhitect cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru proiectarea partii de arhitectura pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor supraterane si a celor subterane;

b) de ingineri constructori si de instalatii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru partile de inginerie in domeniile specifice, pentru obiective de investitii cuprinse la toate categoriile de importanta a constructiilor si la instalatiile aferente acestora;

c) de conductor arhitect si/sau de subinginer de constructii, cu diploma recunoscuta de statul roman, pentru cladiri de importanta redusa si aflate in afara zonelor protejate, stabilite conform legii.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si pentru documentatia de executie.

(3) Semnarea documentatiilor de catre persoanele prevazute la alin. (1) angajeaza raspunderea acestora in conditiile legii.

Art. 7. - (1) Pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii in zonele asupra carora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protectie, prevazut in documentatiile de urbanism, in planurile urbanistice si in planurile de amenajare a teritoriului aprobate, se va proceda dupa cum urmeaza:

a) in ansamblurile de arhitectura, in rezervatiile de arhitectura si de urbanism, in cazul siturilor arheologice, al parcurilor si gradinilor monument istoric, cuprinse in listele aprobate potrivit legii, precum si in cazul lucrarilor de orice natura in zonele de protectie a monumentelor, solicitantul va obtine avizul comun al Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, potrivit competentelor specifice;

b) in cazul lucrarilor de interventii asupra constructiilor monumente istorice, pe langa avizul Ministerului Culturii si Cultelor se vor obtine avizele specifice cerintelor de calitate a constructiilor, potrivit prevederilor legale;

c) in zonele naturale protejate, stabilite potrivit legii, in zonele de siguranta si protectie ale amenajarilor hidrotehnice de interes public, precum si in alte arii protejate solicitantul va obtine avizul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;

d) in zonele de siguranta si de protectie ale infrastructurilor de transport de interes public, precum si in zonele aferente construirii cailor de comunicatie, stabilite prin documentatiile de amenajare a teritoriului si/sau de urbanism, se va obtine si autorizatia Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, conform prevederilor legale;

e) in zonele unde s-a instituit alt tip de restrictie solicitantul va obtine avizul organismelor competente.

Art. 8. - (1) Se pot executa fara autorizatie de construire urmatoarele lucrari care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor si ale instalatiilor aferente sau aspectul arhitectural al acestora:

a) reparatii la imprejmuiri, acoperisuri, invelitori sau terase, atunci cand nu se schimba forma acestora si materialele din care sunt executate;

b) reparatii si inlocuiri de tamplarie interioara si exterioara, daca se pastreaza forma, dimensiunile golurilor si tamplariei;

c) reparatii si inlocuiri de sobe de incalzit;

d) zugraveli si vopsitorii interioare;

e) zugraveli si vopsitorii exterioare, daca nu se modifica elementele de fatada si culorile cladirilor situate pe arterele principale de circulatie;

f) reparatii la instalatiile interioare, la bransamentele si racordurile exterioare, de orice fel, aferente constructiilor, in limitele proprietatii, precum si montarea aparatelor individuale de climatizare si/sau de contorizare a consumurilor de utilitati;

g) reparatii si inlocuiri la pardoseli;

h) reparatii si inlocuiri lafinisajeinterioaresiexterioare- tencuieli, placaje, altele asemenea -, la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces, fara modificarea calitatii si a aspectului elementelor constructive;

i) lucrari de intretinere la caile de comunicatie si la instalatiile aferente;

j) lucrari de investigare, cercetare si expertizare la constructiile prevazute la art. 3 lit. b), cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor si al autoritatii administratiei publice judetene sau locale, dupa caz;

k) lucrari de foraje si sondaje geotehnice pentru constructii de importanta normala sau redusa, situate in afara zonelor de protectie instituite pentru zacaminte acvifere;

l) lucrari de constructii funerare subterane si supraterane, cu avizul administratiei cimitirului.

(2) Daca lucrarile prevazute la alin. (1), cu exceptia celor precizate la lit. j), se executa la constructiile mentionate la art. 3 lit. b), este obligatorie emiterea autorizatiei de construire."

Art. 9. - Desfiintarea constructiilor si amenajarilor prevazute la art. 3 se face pe baza autorizatiei de desfiintare obtinuta, in prealabil, eliberata de primari, de primarul general al municipiului Bucuresti sau de catre delegatiile permanente ale consiliilor judetene, dupa caz.

13. Articolul 9 se abroga.

Art. 91. - (1) Autorizatiile de construire sau de desfiintare, emise cu incalcarea prevederilor legale, pot fi anulate de catre instantele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizatiilor de construire sau de desfiintare poate fi ceruta, in conditiile legii, si de catre prefect, inclusiv la sesizarea expresa a organelor de control ale Inspectoratului de Stat in Constructii.

(2) Prin introducerea actiunii autorizatia de construire sau de desfiintare se suspenda de drept si, pe cale de consecinta, instanta va dispune oprirea lucrarilor pana la solutionarea in fond a cauzei."

CAPITOLUL II

Concesionarea terenurilor pentru constructii

Art. 10. - (1) Terenurile apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, destinate construirii, pot fi vandute, concesionate ori inchiriate prin licitatie publica, potrivit legii, in conditiile respectarii prevederilor documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, in vederea realizarii de catre titular a constructiei.

(2) Terenurile apartinand domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se pot concesiona numai in vederea realizarii de constructii sau de obiective de uz si/sau de interes public, cu respectarea documentatiilor de urbanism aprobate potrivit legii.

(3) Concesionarea se face pe baza de oferte prezentate de catre solicitanti, cu respectarea prevederilor legale, urmarindu-se valorificarea superioara a potentialului terenului."

Art. 11. - Pana la reglementarea prin lege a situatiei juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de constructii, aflate in administrarea consiliilor locale si care pot fi revendicate de fostii proprietari.

Art. 12. - Prin exceptie de la prevederile art. 10 alin. (1), terenurile destinate construirii se pot concesiona fara licitatie publica, cu plata taxei de redeventa stabilite potrivit legii, ori pot fi date in folosinta pe termen limitat, dupa caz, in urmatoarele situatii:

a) pentru realizarea de obiective de utilitate publica sau de binefacere, cu caracter social, fara scop lucrativ, altele decat cele care se realizeaza de catre colectivitatile locale pe terenurile acestora;

b) pentru realizarea de locuinte de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, potrivit legii;

c) pentru realizarea de locuinte pentru tineri pana la implinirea varstei de 35 de ani;

d) pentru stramutarea gospodariilor afectate de dezastre, potrivit legii;

e) pentru extinderea constructiilor pe terenuri alaturate, la cererea proprietarului, in cazul in care vecinii nu au ori nu isi exercita dreptul de preemtiune, daca constructiile sunt realizate anterior in regim de concesionare, in conformitate cu prevederile art. 10, precum si daca terenurile invecinate sunt improprii realizarii de constructii noi, independente datorita suprafetei si dimensiunilor acestora;

f) pentru lucrari de protejare ori de punere in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, cu avizul comun al Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, atunci cand terenul se afla in zona de protectie a acestora.

Art. 13. - Terenurile prevazute la art. 10, ce fac obiectul licitatiei, se aduc la cunostinta publica de catre primarii unitatilor administrativ-teritoriala unde sunt situate, printr-o publicatie afisata la sediul acestora si tiparita in cel putin doua ziare de larga circulatie, cu minimum 20 de zile inainte de data licitatiei.

(2) Publicatiile privind licitatia vor cuprinde data si locul desfasurarii acesteia, suprafata si destinatia terenului, stabilite prin documentatiile de urbanism, precum si taxa anuala minimala de redeventa.

(3) Oferta solicitantilor va fi insotita de un studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate, dupa caz, cuprinzand in mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea functionalitatii si a capacitatii constructiei, a gradului de ocupare a terenului, precum si a celorlalte elemente cuprinse in certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decat oferte care corespund prevederilor documentatiilor de urbanism, aprobate potrivit legii.

(4) Licitatia se efectueaza, in conditiile legii, de comisiile instituite in acest scop, prin hotarare a consiliilor locale si/sau judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in conformitate cu competentele de autorizare stabilite la art. 4. Comisiile functioneaza la sediul consiliilor locale in a caror raza administrativ-teritoriala sunt situate terenurile.

Art. 14. - Limita minima a pretului concesiunii se stabileste, dupa caz, prin hotararea consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, astfel incat sa asigure recuperarea in 25 de ani a pretului de vanzare al terenului, in conditii de piata, la care se adauga costul lucrarilor de infrastructura aferente.

Art. 15. - Terenurile prevazute la art. 10, ce se concesioneaza pentru realizarea de locuinte si spatii construite asociate acestora, vor avea urmatoarele suprafete:

a) in localitatile urbane:

- pana la 300 m2, pentru un apartament intr-o cladire cu parter sau parter si etaj;

- pana la 200 m2, pentru un apartament intr-o cladire cu parter si etaj, cu 2 apartamente;

- pana la 150 m2, pentru un apartament, in cazul cladirilor cu parter si mai multe etaje, avand cel mult 6 apartamente;

- pentru cladirile cu mai mult de 6 apartamente suprafata de teren va fi stabilita potrivit documentatiilor de urbanism;

b) in localitatile rurale, pana la 1.000 m2 pentru o locuinta."

Art. 16. - Pentru realizarea unei case de vacanta se poate concesiona un teren in suprafata de pana la 250 mp.

Art. 17. - Impotriva licitatiei, pana la momentul adjudecatorii, se va putea face contestatie, de catre orice persoana interesata, la judecatoria in a carei raza teritoriala are loc licitatie. Contestatia suspenda desfasurarea lictatiei pana la solutionarea sa definitiva.

Art. 18. - Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitatiei sau a hotararii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru situatiile prevazute la art. 12, se va incheia actul de concesiune, care se va inregistra de catre concesionar in evidentele de publicitate imobiliara, in termen de 10 zile de la data adjudecarii sau emiterii hotararii.

Art. 19. - Concesionarea terenurilor prevazute la art. 10-16 se face in conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilita de catre consiliile locale, consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in functie de prevederile documentatiilor de urbanism si de natura constructiei."

Art. 20. - (1) Intravilanul localitatilor se stabileste prin planurile generale de urbanism - PUG -, aprobate potrivit legii.

(2) Ulterior aprobarii Planului General de Urbanism - PUG - pot fi introduse in intravilanul localitatilor si unele terenuri din extravilan, numai in conditii temeinic fundamentate pe baza de planuri urbanistice zonale - PUZ -, aprobate potrivit legii.

(3) Terenurile destinate construirii, evidentiate in intravilan, se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, prin autorizatia de construire.

(4) Suprafetele de teren scoase din circuitul agricol se comunica de catre presedintii consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari, in termen de 10 zile de la eliberarea autorizatiei de construire, oficiilor teritoriale de cadastru, in vederea stabilirii taxei, in conformitate cu categoria de folosinta agricola si cu fertilitatea solului, conform evidentelor agricole, si pentru operare in aceste evidente, potrivit prevederilor legale.

CAPITOLUL III

Raspunderi si sanctiuni

Art. 21. - (1) Constituie infractiuni urmatoarele fapte:

a) executarea, fara autorizatie de construire sau de desfiintare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, a lucrarilor prevazute la art. 3 lit. b);

b) continuarea executarii lucrarilor dupa dispunerea opririi acestora de catre organele de control;

c) intocmirea ori semnarea proiectelor tehnice, precum si a proiectelor pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii pentru alte specialitati decat cele certificate prin diploma universitara, in conditiile prevazute la art. 62.

(2) Infractiunile prevazute la alin. (1) se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda de la 1.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 22. - In cazul savarsirii faptelor prevazute la art. 21, organele de control prevazute de prezenta lege, care au constatat fapta, sunt obligate sa sesizeze organele de urmarire penala."

Art. 23. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:

a) executarea sau desfiintarea, totala ori partiala, fara autorizatie a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor mentionate la lit. b), de catre investitor si executant;

b) executarea sau desfiintarea, cu nerespectarea prevederilor autorizatiei si a proiectului tehnic, a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor prevazute la lit. b), de catre investitor si executant;

c) aprobarea furnizarii de utilitati urbane, ca urmare a executarii de lucrari de bransamente si racorduri la retele pentru constructii noi neautorizate;

d) mentinerea dupa expirarea termenului prevazut prin autorizatie sau dupa terminarea lucrarilor autorizate ori adaptarea in alte scopuri fata de cele prevazute in autorizatie a constructiilor, lucrarilor si amenajarilor cu caracter provizoriu;

e) neaducerea de catre investitor a terenului la starea initiala dupa terminarea lucrarilor prevazute la art. 3 lit. c);

f) impiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor si a actelor solicitate;

g) neanuntarea datei inceperii lucrarilor de constructii autorizate, in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (6);

h) emiterea de certificate de urbanism incomplete ori cu date eronate, care nu contin lista cuprinzand avizele si acordurile legale necesare in raport cu obiectivul de investitii, sau eliberarea acestora cu depasirea termenului legal;

i) emiterea de autorizatii de construire/desfiintare:

- in lipsa unui drept real asupra imobilului, care sa confere dreptul de a solicita autorizatia de construire/desfiintare;

- in lipsa sau cu nerespectarea prevederilor documentatiilor de urbanism, aprobate potrivit legii;

- in baza unor documentatii incomplete sau elaborate in neconcordanta cu prevederile certificatului de urbanism, ale Codului civil, ale continutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, care nu contin avizele si acordurile legale necesare sau care nu sunt verificate potrivit legii;

- in lipsa expertizei tehnice privind punerea in siguranta a intregii constructii, in cazul lucrarilor de consolidare;

- in baza altor documente decat cele cerute prin prezenta lege;

j) neorganizarea si neexercitarea controlului privind disciplina in autorizarea executarii lucrarilor de constructii de catre compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si locale in unitatile lor administrativ-teritoriale, in concordanta cu competentele de autorizare, precum si neurmarirea modului de indeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii potrivit dispozitiilor art. 251 alin. (3);

k) neindeplinirea, la termenul stabilit, a masurilor dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii la controlul anterior;

l) refuzul sau obstructionarea de orice fel a accesului persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la documentele prevazute la art. 291 alin. (1);

m) depasirea termenului de 15 zile pentru emiterea avizelor si acordurilor necesare in vederea autorizarii lucrarilor de constructii, conform prevederilor art. 6 alin. (17).

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1), savarsite de persoane fizice sau juridice, se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:

- de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele de la lit.a);

- de la 30.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele de la lit.f);

- de la 30.000.000 lei la 40.000.000 lei, cele de la lit.c);

- de la 20.000.000 lei la 75.000.000 lei, cele de la lit.b), d) si e);

- de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, cele de la lit.h) si i);

- de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei, cele de la lit.j) si k);

- de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, cele de la lit.l)si m);

- de 10.000.000 lei, cele de la lit. g).

(3) Cuantumul amenzilor se actualizeaza anual prin hotarare a Guvernului.

(4) Sanctiunea amenzii poate fi aplicata si reprezentantului persoanei juridice.

(5) Sanctiunea amenzii pentru faptele prevazute la alin.(1) lit. h) si i) se aplica functionarilor publici responsabili de verificarea documentatiilor care stau la baza emiterii certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire sau de desfiintare, precum si semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.

Art. 24. - (1) Organele de control ale consiliilor judetene si ale primariilor au obligatia de a urmari respectarea disciplinei in domeniul autorizarii executarii lucrarilor in constructii in cadrul unitatilor lor administrativ-teritoriale, potrivit competentelor de emitere a autorizatiilor de construire/desfiintare.

(2) Contraventiile prevazute la art. 23 se constata de organele de control ale consiliilor judetene si ale consiliilor locale, pentru faptele savarsite in cadrul unitatilor lor administrativ-teritoriale, potrivit competentelor de emitere a autorizatiilor de construire/desfiintare, cu exceptia contraventiilor prevazute la art. 23 alin. (1) lit. h), i), j), k), l) si m).

(3) Procesele-verbale de constatare a contraventiilor, incheiate de organele de control ale administratiei publice locale, se inainteaza, in vederea aplicarii sanctiunii, sefului compartimentului care coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism sau, dupa caz, presedintelui consiliului judetean ori primarului unitatii administrativ-teritoriale in a carei raza s-a savarsit contraventia.

(4) Contraventiile privind executarea sau desfiintarea constructiilor fara autorizatii, prevazute la art. 23 alin. (1) lit. a), c) si e), pot fi constatate si de organele de politie. Procesul-verbal de constatare a contraventiei se trimite de indata autoritatii administratiei publice pe teritoriul careia s-a savarsit contraventia, care va aplica sanctiunea potrivit legii.

Art. 25. - (1) O data cu aplicarea amenzii pentru contraventiile prevazute la art. 23 alin. (1) lit. a) si b) se dispune oprirea executarii lucrarilor, precum si, dupa caz, luarea masurilor de incadrare a acestora in prevederile autorizatiei sau de desfiintare a lucrarilor executate fara autorizatie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, intr-un termen stabilit in procesul-verbal de constatare a contraventiei.

(2) Decizia mentinerii sau a desfiintarii constructiilor realizate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de catre autoritatea administratiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice si a regulamentelor aferente, avizate si aprobate in conditiile legii, sau, dupa caz, de instanta. Pentru lucrari ce se executa la cladirile prevazute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii si Cultelor.

(3) Masura desfiintarii constructiilor se aplica si in situatia in care, la expirarea termenului de intrare in legalitate stabilit in procesul-verbal de constatare a contraventiei, contravenientul nu a obtinut autorizatia necesara."

Art. 251. - (1) Controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii se exercita de Inspectoratul de Stat in Constructii, pe intregul teritoriu al tarii, si de inspectoratele teritoriale ale acestuia, care dispun masurile si sanctiunile prevazute de prezenta lege.

(2) Inspectoratul de Stat in Constructii si inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea executarii lucrarilor de construire sau de desfiintare, dupa caz, atunci cand constata ca acestea se realizeaza cu incalcarea dispozitiilor legale, a cerintelor privind asigurarea calitatii in constructii, fara proiect tehnic ori pe baza unor autorizatii nelegal emise.

(3) Inspectoratul de Stat in Constructii si inspectoratele teritoriale incunostinteaza autoritatea administratiei publice pe teritoriul careia s-a efectuat controlul asupra constatarilor si masurilor dispuse. In aceasta situatie organele de control ale consiliilor judetene sau locale, dupa caz, au obligatia sa urmareasca modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii.

Art. 252. - (1) Cheltuielile pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se suporta de catre investitori, in valoare echivalenta cu o cota de 0,1% din valoarea lucrarilor autorizate, cu exceptia celor prevazute la art. 3 lit. b) si a lacasurilor de cult.

(2) Virarea sumelor stabilite conform dispozitiilor alin. (1) se face in contul inspectoratelor teritoriale in constructii, judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, o data cu transmiterea instiintarii privind data inceperii lucrarilor, astfel cum se prevede laart.6alin.(7).Intarzierea la plata a cotei prevazute la alin. (1) se penalizeaza cu 0,15% pe zi de intarziere, fara a se depasi suma datorata. Disponibilitatile la finele anului din veniturile extrabugetare se reporteaza in anul urmator si au aceeasi destinatie.

(3) Cota stabilita la alin. (1) se aplica si diferentelor rezultate din actualizarea valorii lucrarilor autorizate, care se face o data cu receptia la terminarea lucrarilor.

Art. 26. - Dreptul de a constata contraventiile si de a aplica amenzile prevazute la art. 23 se prescrie in termen de 2 ani de la data savarsirii faptei.

Art. 27. - (1) In cazul in care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrarilor, dar nu s-au conformat in termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 25 alin. (1), autoritatea administratiei publice locale in a carei raza teritoriala s-a constatat contraventia va sesiza instantele judecatoresti pentru a dispune, dupa caz:

a) incadrarea lucrarilor in prevederile autorizatiei;

b) desfiintarea constructiilor realizate nelegal.

(2) In cazul admiterii cererii, instanta va stabili termenele limita de executare a masurilor prevazute la alin. (1).

(3) In cazul nerespectarii termenelor limita stabilite, masurile dispuse de instanta, in conformitate cu prevederile alin. (2), se vor aduce la indeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de politie, cheltuielile urmand sa fie suportate de catre persoanele vinovate.

(4) In situatiile prevazute la art. 21 organele de control vor putea cere instantei sa dispuna, prin hotararea de condamnare, masurile mentionate la alin. (1). Organele de control pot cere organelor de urmarire penala sesizate si, dupa caz, instantei, sa dispuna ca masura provizorie, pe tot parcursul procesului penal, oprirea executarii lucrarilor.

(5) Persoanele care au beneficiat de subventie pentru construirea unei locuinte si pentru care s-a dispus masura prevazuta la alin. (1) lit. b) vor restitui subventiile primite, cu plata dobanzilor legale pentru perioada in care le-au folosit."

Art. 28. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 27, constructiile executate fara autorizatie de construire pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al statului, al judetelor, oraselor sau comunelor, vor putea fi desfiintate pe cale administrativa de catre autoritatea administratiei publice locale competenta, fara sesizarea instantelor judecatoresti si pe cheltuiala contravenientului.

(2) Pentru realizarea prevederilor alin. (1) consiliile locale comunale, orasenesti, municipale ori judetene, dupa caz, pot contracta efectuarea acestor servicii cu societati comerciale, in conditiile legii."

Art. 29. - In cazul nerespectarii termenelor limita stabhilite, masurile dispuse de instanta, in conformitate cu art. 27, se vor aduce la indeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de politie, cheltuielile urmand a fi suportate de catre persoanele vinovate.

29. Articolul 29 se abroga.

Art. 291. - (1) Studiile de teren si documentatiile elaborate pentru realizarea investitiilor, precum si a lucrarilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, gospodarie comunala ori a altor elemente de infrastructura, elaborate la comanda fostelor consilii populare si preluate, la constituire, in patrimoniul unitatilor de proiectare judetene, aflate in arhivele acestora, constituie proprietate publica a judetului sau a municipiului Bucuresti, se preiau si se gestioneaza, potrivit legii, de catre consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

(2) Accesul persoanelor fizice sau al reprezentantilor persoanelor juridice la documentatiile prevazute la alin. (1) se stabileste prin hotarare a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti."

Art. 30. - (1) In conditiile prezentei legi, descrierea faptei ce constituie contraventie se face cu indicarea locului, datei si orei constatarii, in conformitate cu dispozitiile art. 26.

(2) Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, in conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, nu suspenda masura de oprire a executarii lucrarilor, dispusa prin acesta cu ocazia efectuarii controlului. (3) In conditiile prezentei legi nu se aplica dispozitiile art. 6 si ale art. 25-27 din Legea nr. 32/1968.

(4) In masura in care prin prezenta lege nu se dispune altfel, sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968."

CAPITOLUL IV

"Dispozitii finale si tranzitorii"

Art. 31. - Persoanele fizice si juridice, care beneficiaza de teren in conditiile prezentei legi, sunt obligate sa solicite emiterea autorizatiei de contruire si sa inceapa contructia in termen de cel mult un an de la data obtinerii actului de concesionare a terenului.

In caz de incalcarea a obligatiei prevazute la alin. 1 concesionarea isi pierde valabilitatea.

Art. 32. - (1) Persoanele fizice si juridice care realizeaza lucrari de constructii in conditiile prezentei legi au obligatia de a executa integral lucrarile la termenul prevazut in autorizatie.

(2) Lucrarile de constructii autorizate se considera finalizate daca s-au realizat toate elementele prevazute in autorizatie si daca s-a efectuat receptia la terminarea lucrarilor, in conditiile legii, emiterea autorizatiei de functionare fiind conditionata de existenta procesului-verbal de receptie. Efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor este obligatorie si in situatia realizarii lucrarilor in regie proprie.

(3) La efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, investitorul are obligatia sa regularizeze taxele si cotele legale in functie de valoarea finala a investitiei.

(4) Constructiile executate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuata receptia la terminarea lucrarilor, potrivit legii, nu se considera finalizate si nu pot fi intabulate in cartea funciara. In aceasta situatie se aplica in continuare sanctiunile prevazute prin prezenta lege."

Art. 33. - Toate contructiile proprietate particulara, realizate in conditiile prezentei legi, se declara, in vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitatile subordonate acestora, dupa terminarea lor completa si nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului prevazut in autorizatia de contruire.

Art.34. - In cazul cand intr-o cladire se realizeaza mai multe apartamente si suprafetele locative cu alta destinatie, proprietarii acestora dobandesc si o cota-parte de proprietate asupra tuturor partilor de contructie si instalatii, precum si asupra tuturor dotarilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decat in comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situata proprietatea lor.

O data cu dreptul de proprietate asupra contructiilor, in situatia celor realizate in cladirir cu mai multe apartamente, proprietarul dobandeste si o cota-parte din dreptul de concesiune asupra terenului apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale.

Cotele-parti prevazute la alineatele precedente se determina proportional cu suprafata contruita a locuintelor, a caselor de vacanta ori a suprafetelor cu alta destinatie din cladire, dupa caz.

Art. 35. - Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite in caz de succesiune sau de instrainare a constructiei pentru a carei realizare acesta a fost constituit. In aceleasi conditii se transmite si autorizatia de construire."

Art. 351. - (1) Autorizatia de construire pentru lucrarile de interventie in scopul asigurarii cerintelor de rezistenta, stabilitate si siguranta in exploatare a constructiilor asupra carora au intervenit factori distructivi de origine naturala sau umana se emite pentru consolidarea intregii constructii.

(2) Emiterea autorizatiei de construire in vederea executarii lucrarilor de interventie pentru consolidarea constructiilor cu destinatia de locuinte, a monumentelor istorice inscrise in listele oficiale, indiferent de proprietar, cu exceptia celor in care se desfasoara activitati comerciale, precum si a lacasurilor de cult este scutita de taxa de autorizare.

Art. 36. - Autorizarea constructiilor cu caracter militar se face in conditiile stabilite de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei impreuna cu ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale interesate.

Art. 361. - (1) In conditiile prezentei legi, in vederea realizarii unui cadru legislativ unitar privind autorizarea lucrarilor de constructii, toate reglementarile tehnice - norme, normative, instructiuni -, cu aplicabilitate in domeniul constructiilor si urbanismului, elaborate de ministere si de alte organe centrale, se transmit in mod obligatoriu spre avizare Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(2) Ministerele si celelalte organe centrale care au elaborat reglementari tehnice, potrivit prevederilor alin. (1), au obligatia de a le transmite in vederea avizarii Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sub sanctiunea incetarii aplicabilitatii lor."

Art. 37. - Guvernul Romaniei va reorganiza structurile organizatorice ale prefecturilor si primariilor pentru cuprinderea atributiilor ce le revin in aplicarea prezentei legi.

Art. 371. - (1) In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale, municipale si orasenesti vor organiza structuri de specialitate pentru indeplinirea atributiilor aflate in responsabilitatea arhitectului-sef, functionar public, sef al serviciilor de specialitate din aparatul propriu in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii executarii lucrarilor de constructii, pentru:

a) avizarea documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului si eliberarea certificatelor de urbanism;

b) obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, necesare in vederea emiterii acordului unic;

c) intocmirea si eliberarea autorizatiei de construire/desfiintare.

(2) Structurile de specialitate constituite in cadrul consiliilor judetene acorda asistenta tehnica de specialitate, analizeaza si avizeaza documentatiile depuse pentru certificatele de urbanism si autorizatiile de construire din competenta de emitere a primarilor comunelor, potrivit prevederilor art. 4 alin. (1) lit. d), la cererea acestora.

(3) In cazul in care, din cauza lipsei de specialisti, nu se pot constitui structurile de specialitate prevazute la alin.(1), la nivelul oraselor sau al municipiilor se vor aplica in mod corespunzator prevederile alin. (2).

(4) Pentru constituirea bancii de date toti posesorii de retele tehnico-edilitare supra- si subterane sunt obligati ca in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi sa transmita administratiei publice judetene si a municipiului Bucuresti planurile cadastrale cuprinzand traseele retelelor existente pe teritoriul judetului si al localitatilor, respectiv al municipiului Bucuresti.

Art. 372. - Prin hotarare a Guvernului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se constituie Comisia Interministeriala pentru Zone Construite Protejate, pentru emiterea avizului comun al Ministerului Culturii si Cultelor si al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prevazut la art. 7 alin. (1) lit. a) si la art. 12 lit. f).

Art. 38. - Formularea, procedura de autorizare si continutul documentatiilor prevazute la art. 2 alin. 2 si la art. 6 alin. 1 se vor stabili de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art. 381. - Anexa nr. 1 privind continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii si anexa nr. 2 privind definirea unor termeni de specialitate utilizati in cuprinsul legii fac parte integranta din prezenta lege."

Art. 39. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea contructiei de locuinte si vanzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie, publicata in Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 880 din 16 iulie 1973 pentru stabilirea masurilor de executare a dispozitiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea contructiei de locuinte, vanzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si contruirea de case de odihna proprietate personala, publicata in Buletinul Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973, Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberarii autorizatiilor de contruire, reparare si desfiintare a contructiilor, precim si a ce celor referitoare la inregistrarile si impartelile terenurilor cu sau fara constructii, publicata in Buletinul Oficial nr. 15 din 29 martie 1958, Decretul nr. 5451958 privind reglementarea amplasarii contructilor, precum si a trecerii in proprietatea statului a terenuriilor si contructiilor necesare efectuarii unor lucrari sau unor actiuni de interes de stat, publicat in Buletnul Oficial nr. 41 din 30 decembrie 1958, Hotararea Consiliului de Ministri nr. 2.490/1969 privind stabilirea si sactionarea contraventiilor la normele privind amplasarea si autorizarea contruirii, repararii si desfiintarii contructiilor si a altor lucrari , publicata in Buletinul Oficialnr. 158 din 31 decembrie 1969, precum si alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga.

ANEXA

AVIZAREA SI APROBATREA

documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului

Nr. crt.

Categorii de documentatii

Avizeaza

Aproba

0

1

2

3

A. Plan de amenajare a teritoriului

1.

National

Guvernul

Parlamentul

2.

Zonal

Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

Consiliile judetene interesate sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Organismele centrale interesate3.

Judetean sau al municipiului Bucuresti

Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

Consiliile judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Organismele centrale interesate4.

Interorasenesc sau intercomunal orasenesti

Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

Consiliile locale interesate sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Organismele centrale interesate5.

Municipiul

Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

Consiliile locale municipale

Organismele centrale interesate6.

Orasenesc

Organismele teritoriale interesate

Consiliile locale orasenesti

7.

Comunal

Organismele teritoriale interesate

Consiliile locale comunale

B. Plan urbanistic general

1.

Municipiul Bucuresti

Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Organismele centrale interesate2.

Municipiu

Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

Consiliile locale municipale

Organismele centrale interesate3.

Oras

Organisme teritoriale interesate

Consiliile locale mestesugaresti

4.

Statiune balneara, climaterica turistica

Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

Consiile judetene

Ministerul TurismuluiMinisterul SanatatiiOrganismele teritoriale interesate5.

Sat

Organismele teritoriale interesate

Consiliile locale comunale

C. Plan urbanistic zonal

1.

Zona centrala a municipiului Bucuresti

Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Organismele centrale interesate2.

Zona centrala a municipiului

Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

Consiliile locale municipale

Organismele teritoriale interesate3.

Zona centrala a orasului

Organismele teritoriale interesate

Consiliile locale orasenesti

4.

Zona centrala a satului

Organismele teritoriale interesate

Consiliile locale comunale

5.

Alte zone functionale din localitati

Organismele teritoriale interesate

Consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti

6.

Zone protejate

Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

Consiliile judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Organismele centrale si teritoriale interesate7.

Asezare de vacanta

Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii

Consiliile judetene sau Consiliul General al Teritoriului Municipiului Bucuresti

Organismele centrale si teritoriale interesateD. Plan urbanistic de detaliu

1.

Investitii din competenta de aprobare a Guvernului, a altor organe ale administratiei publice centrale si cele care se amplaseaza in zone protejate si teritoriale interesate

Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

Consiliile judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Organele centrale2.

Investitii din competenta de aprobate a organelor locale

Organismele teritoriale interesate

Consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti

E. Regulamente de urbanism

1.

Regulamentul general de urbanism

Organismele centrale interesate

Guvernul

2.

Regulamentul local de urbanism

Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului

Consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti

*) Republicata in temeiul art. III din Legea nr. 125 din 16 octombrie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 24 octombrie 1996, dandu-se articolelor o noua numerotare.

Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 163 din 7 august 1991, si a mai fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 4 din 14 ianuarie 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 24 ianuarie 1994 (aprobata si modificata prin Legea nr. 82 din 20 iulie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 160 din 25 iulie 1995) si prin Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 254 din 21 octombrie 1996.

Art. II

(1) Prevederile prezentei legi intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu consultarea autoritatilor administratiei publice locale si ale administratiei publice centrale de specialitate, va emite normele metodologice de aplicare a legii.

(3) Normele metodologice se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. III

Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: anexa la Legea nr. 50/1991, republicata, art. 8 alin. 5 si pct. 8 lit. j) din anexa nr. II la Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 17 februarie 2000, precum si referirile la obligativitatea emiterii acordului de mediu pentru lucrarile de constructii-montaj din cuprinsul legii, din actele de aplicare a acesteia, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.

Art. IV

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin.(1) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

ANEXA Nr. 1

CONTINUTUL - CADRU

al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se elaboreaza de proiectanti autorizati, persoane fizice sau juridice, in conditiile prevederilor art. 62 din prezenta lege, si este extras din proiectul tehnic intocmit conform prevederilor legale in vigoare, in concordanta cu cerintele certificatului de urbanism, cu continutul avizelor si al acordurilor cerute prin acesta.

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii se intocmeste pentru:

- autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C.;

- autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare - P.A.D.;

- autorizarea executarii organizarii lucrarilor - P.O.E. poe

Continutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii cuprinde opisul pieselor scrise si desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.

In situatii cu totul exceptionale, in functie de complexitatea investitiei supuse autorizarii, cu avizul comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si de urbanism, vor putea fi cerute prin certificatul de urbanism si alte elemente tehnice cu rol de precizare suplimentara, care sa fie cuprinse in cadrul Proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - P.A.C./P.A.D.

A. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire - P.A.C. pac

I. Piese scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale:

Descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de constructii, facandu-se referiri la:

- amplasamentul, topografia acestuia, trasarea lucrarilor;

- clima si fenomenele naturale specifice;

- geologia si seismicitatea;

- categoria de importanta a obiectivului

2.2. Memorii pe specialitati Descrierea lucrarilor de:

- arhitectura;

- structura;

- instalatii;

- dotari si instalatii tehnologice, dupa caz;

- amenajari exterioare si sistematizare verticala

2.3. Date si indici care caracterizeaza investitia proiectata, cuprinsi in anexa la cererea pentru autorizare:

- suprafetele - construita desfasurata, construita la sol si utila;

- inaltimile cladirilor si numarul de niveluri;

- volumul constructiilor;

- procentul de ocupare a terenului - P.O.T.;

- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T.

2.4. Devizul general al lucrarilor, intocmit in conformitate cu prevederile legale in vigoare

2.5. Anexe la memoriu

2.5.1. Studiul geotehnic

2.5.2. Referatele de verificare a proiectului, in conformitate cu legislatia in vigoare privind calitatea in constructii, intocmite de verificatori atestati de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si agreati de investitor

2.5.3. Fise tehnice cuprinzand elementele de aviz necesare in vederea emiterii acordului unic, obtinute prin grija emitentului autorizatiei si cerute prin certificatul de urbanism

2.5.4. Documentatiile specifice necesare pentru obtinerea, prin grija emitentului autorizatiei, a avizelor Brigazii de pompieri, Comandamentului apararii civile si acordului de mediu

2.5.5. Avize specifice cerute prin certificatul de urbanism, ca urmare a conditiilor speciale de amplasament sau a functionalitatii investitiei, obtinute in prealabil de solicitant - avizul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informatii, al altor organisme ale administratiei centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, dupa caz, conform reglementarilor legale in vigoare

2.5.6. Acordul vecinilor, conform prevederilor legale in vigoare, exprimat in forma autentica, pentru constructiile noi, amplasate adiacent constructiilor existente sau in imediata lor vecinatate - si numai daca sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea acestora -, pentru lucrari de constructii necesare in vederea schimbarii destinatiei in cladiri existente, precum si in cazul amplasarii de constructii cu alta destinatie decat cea a cladirilor invecinate

II. Piese desenate

1. Planuri generale

1.1. Plan de incadrare in teritoriu

- plansa pe suport topografic vizata de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile: 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz

1.2. Plan de situatie

- privind amplasarea obiectivelor investitiei - plansa pe suport topografic vizata de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza:

· parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descrisa prin totalitatea elementelor topografice determinante pentru suprafata, lungimea laturilor, unghiuri, inclusiv pozitia si inaltimea la coama a calcanelor limitrofe, precum si pozitia reperelor fixe si mobile de trasare;

· amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine, se vor desfiinta sau se vor construi;

· cotele constructiilor proiectate si mentinute, pe cele trei dimensiuni (cotele ±0,00; cote de nivel; distante de amplasare, axe; cotele trotuarelor, aleilor, platformelor etc.);

· denumirile si destinatiile fiecarui corp de constructie;

· sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;

· accesele pietonale si carosabile din incinta si cladiri, plantatiile prevazute

1.3. Planul privind constructiile subterane Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor - radier si capac -, si va fi redactat la scara 1:500.

In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii prevazute prin proiect, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

2. Planse pe specialitati

2.1. Arhitectura

Piesele desenate de arhitectura vor cuprinde plansele principale privind arhitectura fiecarui obiect, redactate la scara 1:50 sau 1:100, dupa cum urmeaza:

- planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane si supraterane, cu indicarea functiunilor, dimensiunilor si a suprafetelor;

- planurile acoperisurilor - terasa sau sarpanta -, cu indicarea pantelor de scurgere a apelor meteorice si a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se executa invelitorile;

- sectiuni caracteristice - in special pe linia de cea mai mare panta, acolo unde este cazul -, care sa cuprinda cota ±0,00, cotele tuturor nivelurilor, inaltimile determinante ale acoperisului - cotele la coama si la cornise -, fundatiile cladirilor invecinate la care se alatura constructiile proiectate;

- toate fatadele, cu indicarea materialelor si finisajelor, inclusiv culorile, cotate si cu indicarea racordarii la nivelul terenului amenajat;

- in situatia integrarii constructiilor intr-un front existent, se va prezenta si desfasurarea stradala prin care se va arata modul de integrare a acestora in tesutul urban existent.

2.2. Structura

2.2.1. Planul fundatiilor

Se redacteaza la scara 1:50 si va releva:

- modul de respectare a conditiilor din studiul geotehnic;

- masurile de protejare a fundatiilor cladirilor invecinate, la care se alatura constructiile proiectate.

2.2.2. Detalii de fundatii

2.3. Instalatii

2.3.1. Schemele instalatiilor

Se vor prezenta parametrii principali si schemele functionale ale instalatiilor proiectate.

2.4. Dotari si instalatii tehnologice

In situatia in care investitia urmeaza sa functioneze pe baza unor dotari si instalatii tehnologice, determinante pentru configuratia planimetrica a constructiilor, se vor prezenta:

2.4.1. Desene de ansamblu

2.4.2. Scheme ale fluxului tehnologic Fiecare plansa prezentata in cadrul Sectiunii II - PIESE DESENATE va avea in partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

B. Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare - P.A.D. pad

I. Piese scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

2. Memoriu

2.1. Date generale

Descrierea constructiei care urmeaza sa fie desfiintata:

- scurt istoric: anul edificarii, mesteri cunoscuti, alte date caracteristice;

- descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic;

- mentionarea si descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaza a se preleva;

- fotografii color - format 9x12 cm - ale tuturor fatadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desfasurari rezultate din asamblarea mai multor fotografii;

- descrierea lucrarilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare

2.2. Fise tehnice cuprinzand elementele de aviz necesare emiterii acordului unic obtinute prin grija emitentului autorizatiei si cerute prin certificatul de urbanism

II. Piese desenate

1. Plan de incadrare in teritoriu

- plansa pe suport topografic vizat de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile: 1:10.000, 1:5.000, 1:2.000 sau 1:1.000, dupa caz

2. Plan pe situatie a imobilelor

- plansa pe suport topografic vizat de Oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie, intocmita la scarile: 1:2.000, 1:1.000, 1:500, 1:200 sau 1:100, dupa caz, prin care se precizeaza:

· parcela cadastrala pentru care a fost emis certificatul de urbanism;

· amplasarea tuturor constructiilor care se vor mentine sau se vor desfiinta;

· modul de amenajare a terenului dupa desfiintarea constructiilor;

· sistematizarea pe verticala a terenului si modul de scurgere a apelor pluviale;

· plantatiile existente si care se mentin dupa desfiintare Pe plansa se vor indica in mod distinct elementele existente, cele care se desfiinteaza si cele propuse - plan de situatie, constructii noi sau umpluturi de pamant, plantatii etc., dupa caz.

3. Planul privind constructiile subterane

Va cuprinde amplasarea acestora, in special a retelelor de utilitati urbane din zona amplasamentului: trasee, dimensiuni, cote de nivel privind pozitionarea caminelor - radier si capac -, si va fi redactat la scara 1:500.

In cazul lipsei unor retele publice de echipare tehnico-edilitara se vor indica instalatiile proprii prevazute prin proiect, in special cele pentru alimentare cu apa si canalizare.

4. Releveul constructiilor care urmeaza sa fie desfiintate

Plansele se vor redacta la o scara convenabila - 1:100 sau 1:50 -, care sa permita evidentierea spatiilor si a functiunilor existente, cu indicarea cotelor, suprafetelor si a materialelor existente:

- planurile tuturor nivelurilor si planul acoperisului;

- principalele sectiuni: transversala, longitudinala, alte sectiuni caracteristice, dupa caz;

- toate fatadele.

C. Proiectul de organizare a executiei lucrarilor - P.O.E. poe

Proiectul de organizare a executiei lucrarilor - P.O.E. - este necesar in toate cazurile in care se realizeaza o investitie. In situatia in care acesta nu se prezinta impreuna cu proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, se va obtine o autorizatie de construire separata de cea pentru investitia propriu-zisa.

Proiectul de organizare a executiei lucrarilor trebuie sa cuprinda descrierea tuturor lucrarilor provizorii pregatitoare si necesare in vederea asigurarii tehnologiei de executie a investitiei, atat pe terenul aferent investitiei, cat si pe spatiile ocupate temporar in afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dupa cum urmeaza:

I. Piese scrise

1. Lista si semnaturile proiectantilor

Se completeaza cu numele in clar si calitatea proiectantilor, precum si cu partea din proiect pentru care raspund.

2. Memoriu

Acesta va cuprinde:

- descrierea lucrarilor provizorii: organizarea incintei, modul de amplasare a constructiilor, amenajarilor si depozitelor de materiale;

- asigurarea si procurarea de materiale si echipamente;

- asigurarea racordarii provizorii la reteaua de utilitati urbane din zona amplasamentului;

- precizari cu privire la accese si imprejmuiri;

- precizari privind protectia muncii.

Elementele tehnice de avizare privind racordarea provizorie la utilitatile urbane din zona, necesare in vederea obtinerii acordului unic, se vor prezenta in cadrul Fiselor tehnice intocmite in Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - P.A.C. sau P.A.D., dupa caz.

II. Piese desenate

Plan general

a) la lucrarile de mai mare amploare se redacteaza o plansa realizata conform planului de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei, cuprinzand amplasamentul investitiei si toate amenajarile si constructiile provizorii necesare realizarii acesteia;

b) la lucrarile de mai mica amploare elementele de organizare a executiei lucrarilor vor putea fi prezentate si in planul de situatie privind amplasarea obiectivelor investitiei al proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

In situatia in care desfiintarea necesita operatiuni tehnice complexe se va prezenta si un proiect tehnic de organizare a executiei lucrarilor.

Fiecare plansa prezentata in cadrul Sectiunii II PIESE DESENATE va avea in partea dreapta jos un cartus, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numarul de inmatriculare sau numarul autorizatiei, dupa caz, titlul proiectului si al plansei, numarul proiectului si al plansei, data elaborarii, numele, calitatea si semnatura elaboratorilor si ale sefului de proiect.

ANEXA Nr. 2

DEFINIREA

unor termeni de specialitate utilizati in cuprinsul legii

· Acord unic

Documentul cu valoare de aviz conform, necesar pentru elaborarea si emiterea autorizatiei de construire/desfiintare, intocmit in baza concluziilor si propunerilor rezultate ca urmare a examinarii si a aprobarii documentatiilor tehnice depuse in vederea autorizarii, insumand conditiile si recomandarile formulate prin:

- avizele si acordurile pentru utilitati urbane privind racordarea obiectivului si a organizarii executiei lucrarilor la retelele de utilitati urbane (apa/canal, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicatii, salubritate, transport urban);

- avizele si acordurile specifice obtinute de la Brigada de pompieri, Comandamentul apararii civile, acordul de mediu, precum si pentru sanatatea populatiei Acordul unic se elaboreaza de structurile de specialitate constituite sub autoritatea administratiei publice locale, in conditiile prevederilor art. 41 alin. (1).

· Autorizatia de construire/desfiintare

Actul de autoritate al administratiei publice locale - consilii judetene si consilii locale municipale, orasenesti si comunale -, pe baza caruia se pot realiza lucrari de constructii Procedura de emitere a autorizatiei de construire/desfiintare este reglementata prin prezenta lege si prin normele metodologice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

· Anexe gospodaresti

Constructiile cu caracter definitiv sau provizoriu, menite sa adaposteasca activitati specifice, complementare functiunii de locuire, care, prin amplasarea in vecinatatea locuintei, alcatuiesc impreuna cu aceasta o unitate functionala distincta In categoria anexelor gospodaresti, de regula in mediul rural, sunt cuprinse: bucatarii de vara, grajduri pentru animale mari, patule, magazii, depozite si alte asemenea. In mod similar sunt asimilabile notiunii de anexe gospodaresti si garajele, serele, piscinele si altele asemenea.

· Anexe gospodaresti ale exploatatiilor agricole

Constructiile situate in zone izolate in extravilan si indepartate de localitatea de resedinta a lucratorilor agricoli, menite sa adaposteasca masini agricole, utilaje, mici ateliere, scule, alte bunuri ale acestora, inclusiv animale, precum si spatii pentru cazare temporara pe timpul campaniilor agricole

· Avizare/aprobare

Avizare - procedura de analiza si de exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice din structura ministerelor, a administratiei publice locale ori a altor organisme centrale sau teritoriale interesate, avand ca obiect analiza solutiilor functionale, a indicatorilor tehnico-economici si sociali ori a altor elemente prezentate prin documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism sau prin proiectul pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii - extras din proiectul tehnic (P.Th.) pe baza caruia se vor executa lucrarile.

Avizarea se concretizeaza printr-un act (aviz favorabil sau nefavorabil) care are caracter tehnic de obligativitate.

Aprobare - optiunea forului deliberativ al autoritatii competente de insusire a propunerilor din documentatiile prezentate si sustinute de avizele tehnice favorabile, prealabil emise. Prin actul de aprobare se confera documentatiilor putere de aplicare, constituindu-se astfel ca temei juridic in vederea realizarii programelor de dezvoltare teritoriala si urbanistica, precum si al autorizarii lucrarilor de executie a obiectivelor de investitii.

· Cladiri de importanta redusa

Constructiile cu functii obisnuite, cu un grad de risc scazut, care afecteaza un numar redus de oameni:

- cladiri de locuit cu S+P+1E, cu maximum 6 apartamente;

- cladiri pentru invatamant, cu cel mult 4 unitati functionale;

- dispensare comunale fara stationar;

- sedii administrative in mediul rural: primarii, posturi de politie, cooperative de credit rural, biblioteci, oficii postale si altele asemenea;

- cladiri pentru comert si alimentatie publica, cu o suprafata de pana la 200 m2 si cu deschideri pana la 6 m;

- hale si ateliere pentru activitati mestesugaresti care nu genereaza vibratii, cu o suprafata de pana la 200 m2 si deschideri pana la 6 m;

- dependinte si anexe gospodaresti: garaje, bucatarii de vara, grajduri, suri si altele asemenea;

- constructii cu caracter provizoriu

· Constructii cu caracter provizoriu

Constructiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor utilizate, care, prin specificul functiunii adapostite ori datorita cerintelor urbanistice impuse de autoritatea publica, au o durata de existenta limitata, precizata si prin autorizatia de construire De regula, constructiile cu caracter provizoriu se realizeaza din materiale si alcatuiri care permit demontarea rapida in vederea aducerii terenului la starea initiala (confectii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) si sunt de dimensiuni reduse. Din categoria constructiilor cu caracter provizoriu fac parte: chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe caile si in spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine, pergole ori altele asemenea. In sensul prezentei legi realizarea constructiilor provizorii se autorizeaza in aceleasi conditii in care se autorizeaza constructiile definitive.

· Constructii speciale

Constructiile cu caracter militar care se autorizeaza in conditiile prevazute la art. 36

· Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism

Ansamblurile de documente scrise si desenate, referitoare la un teritoriu definit, prin care se analizeaza situatia existenta si se stabilesc obiectivele, actiunile si masurile de dezvoltare pe o perioada determinata Structura documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism cuprinde:

a) planurile de amenajare a teritoriului;

b) planurile urbanistice;

c) regulamentele locale de urbanism.

Definirea si continutul-cadru al documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism se fac prin legea amenajarii teritoriului si urbanismului.

· Drept de executie a lucrarilor de constructii

Dreptul real - titlul de proprietate, mostenire, act de vanzare-cumparare, donatie, comodat, hotarare judecatoreasca ori concesiune -, care confera titularului dreptul de a solicita emiterea autorizatiei de construire sau de desfiintare

· Firma

Elementul constructiv aplicabil pe cladire sau independent, pe care se inscriptioneaza date de identificare a unei institutii publice, societati comerciale, fundatii, denumirea comerciala, obiectul de activitate sau orice alt text specific, sub care o persoana fizica sau juridica isi exercita activitatea intr-o cladire sau intr-o incinta

· Intravilanul localitatii

Teritoriul determinat prin Planul urbanistic general (PUG), care cuprinde ansamblul terenurilor cu si fara constructii, ce constituie o localitate Intravilanul se poate dezvolta prin extinderea in extravilan numai pe baza de planuri urbanistice zonale (PUZ), legal aprobate, integrandu-se ulterior in Planul general urbanistic (PUG) al localitatii.

· Extravilanul localitatii

Teritoriul cuprins intre limita intravilanului si limita teritorial-administrativa a localitatii

· Imprejmuiri

Constructiile definitive sau provizorii, cu rolul de a delimita suprafete, arii sau parcele asupra carora exista forme de proprietate, executate pentru protectie impotriva intruziunilor, realizate din diferite materiale - beton, caramida, piatra, lemn, metal, inclusiv sarma ghimpata intinsa pe bulumaci -, ori prin plantatii specifice.

· Lucrari de constructii

Operatiunile specifice prin care:

- se realizeaza constructii de orice fel - civile, industriale, agrozootehnice, edilitare subterane si aeriene, cai de comunicatii, lucrari ingineresti, de arta etc.;

- se desfiinteaza astfel de constructii prin demolare, dezmembrare, dinamitare etc.

· Lucrari specifice la caile de comunicatie, care nu necesita autorizatie de construire

Lucrarile de intretinere care nu necesita proiect si deviz general, constand dintr-un complex de lucrari care se executa in mod permanent, in vederea mentinerii constructiilor-instalatiilor in conditii tehnice corespunzatoare desfasurarii continue, confortabile si in deplina siguranta a circulatiei, la nivelul traficului maxim

· Mobilier urban

Elementele functionale si/sau decorative amplasate in spatiile publice care, prin alcatuire, aspect, amplasare, confera personalitate aparte zonei sau localitatii. Prin natura lor piesele de mobilier urban sunt asimilate constructiilor daca amplasarea lor se face prin legare constructiva la sol (fundatii platforme de beton, racorduri la utilitati urbane, cu exceptia energiei electrice), necesitand emiterea autorizatiei de construire. Fac parte din categoria mobilier urban: jardiniere, lampadare, banci, bazine, pavaje decorative, pergole, cabine telefonice si altele asemenea.

· Parcelare

Operatiunea de proiectare urbanistica prin care se determina divizarea uneia sau mai multor proprietati funciare distincte, destinate construirii, in scopul atribuirii, concesionarii sau vanzarii loturilor rezultate

· Proiect tehnic (P. Th.)

Documentatia - piese scrise si desenate -, care cuprinde solutiile tehnice si economice de realizare a obiectivului de investitii si pe baza careia se executa lucrarile autorizate

· Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, necesar emiterii autorizatiei de construire, este extras din Proiectul Tehnic (P.Th.) si se elaboreaza in conditiile prevederilor prezentei legi si in conformitate cu continutul-cadru cuprins in anexa nr. 1.

· Receptia lucrarilor

Receptia lucrarilor constituie o componenta a sistemului calitatii in constructii si este actul prin care se certifica finalizarea lucrarilor executate in conformitate cu prevederile proiectului tehnic si cu detaliile de executie.

Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si de instalatii se efectueaza atat la lucrari noi, cat si la interventii in timp asupra constructiilor existente, conform legii. Receptia lucrarilor de constructii se realizeaza in doua etape, potrivit prevederilor legale in vigoare, dupa cum urmeaza: - receptia la terminarea lucrarilor; - receptia finala.

· Zone protejate

Teritoriile delimitate geografic, in cuprinsul carora se afla elemente sau ansambluri ale patrimoniului natural sau cultural cu valoare deosebita. In raport cu natura elementelor de patrimoniu, zonele protejate sunt:

a) zone naturale protejate, instituite pentru protejarea si punerea in valoare a patrimoniului natural cu valoare deosebita;

b) zone construite protejate, instituite pentru salvarea, protejarea si punerea in valoare a patrimoniului construit, cu valoare istorica, culturala sau memorialistica deosebita.

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 431 din data de 1 august 2001

 

Linkuri parteneri: Tencuiala mecanizata |